Op deze pagina zijn alle berichtgevingen samengevoegd op datum, die zijn gepubliceerd aan de gemeente betreffende het coronabeleid.


Publicatiedatum: 5 november 2021

Coronamaatregelen

Gemeente,

Afgelopen dinsdag hebt u kunnen vernemen dat de regering weer verscherpte maatregelen heeft afgekondigd vanwege de hoogoplopende besmettingen en de ziekenhuisbezetting.

Hoewel er godsdienstvrijheid is en de regering (gelukkig nog) geen zeggenschap heeft hoe de kerkdiensten moeten worden ingericht in deze situatie, wil de kerkenraad toch zijn verantwoordelijkheid nemen en alle zaken afwegende de volgende maatregelen nemen.

In het verlengde van de mondkapjesplicht gaan we deze ook weer invoeren. We komen en gaan en verplaatsen ons met mondkapje op zowel rond de kerkdienst als in de week bij verenigingen en catechisaties.

We houden in de contacten dus weer de anderhalve meter afstand aan. We hebben al een kerkdienst per zondag met die ander-halve-meter afstand. Maar ook bij de andere twee diensten is het over het algemeen goed mogelijk om nog een redelijke afstand te bewaren tussen de diverse kerkgangers en tussen verschillende gezinnen. Dit omdat we vanwege de huidige ventilatie (zie ver het bericht over ventilatie onderaan dit bericht) het kerkgebouw tot maximaal 370 leden laten bezetten. De kerkgang is daarnaast verder min of meer een statisch gebeuren en tot nu toe is niet gebleken dat de kerkgang een besmettingshaard vormt. Daarom heeft de kerkenraad besloten de huidige verdelingen voort te zetten, zodat iedereen eenmaal op een zondag een kerkdienst fysiek kan bijwonen. Uiteraard is het mogelijk dat u zich alsnog kunt opgeven voor de anderhalve meter afstandsdienst (rboot@gergemkampen.nl).

Het is gebleken dat vooral het zingen aerosolen verspreidt waarin dus besmette virusdeeltjes kunnen zitten. Voorlopig zullen we daarom de Psalmen beperken tot één vers tijdens de momenten dat er gezongen wordt. Ook is het van belang daarbij ingetogen te zingen. Asaf zal voorlopig niet meer repeteren. Ook zullen we voorlopig niet zingen in de verschillende ruimtes in de Beukelaar bij catechisaties, verenigingen en vergaderingen.

Het zal duidelijk zijn dat alle hygiëne maatregelen van kracht blijven. We verzoeken u ook niet naar de kerk of kerkelijke activiteiten te komen wanneer u twijfelt of u besmet bent vanwege enige verschijnselen die daarop kunnen wijzen en die u bij uzelf waarneemt.

Wat de huisbezoeken betreft: als u het niet aandurft vanwege besmettingsgevaar de broeders te ontvangen, wilt u dat dan aangeven? Dan wordt daarmee rekening gehouden en de afspraak verplaatst.

Kortom:

· huidige verdeling kerkdiensten blijft onveranderd;

· opnieuw mondkapjes gebruiken;

· anderhalve meter afstand voor verenigingen voor 18-jarigen en ouder, inclusief de +16 vereniging;

· een vers per zangmoment in de eredienst;

· hygiëne-maatregelen blijven van kracht;

· bij twijfel tijdelijk niet deelnemen aan kerkelijke activiteiten;

· huisbezoek kan worden afgezegd als u bang bent voor besmetting.

Gemeente, wie had gedacht dat we rond dankdag 2021 weer verscherpte maatregelen moesten nemen? Ook nu blijkt dat alle maatregelen voor uitroeiing van het virus niet zullen helpen als de Heere er niet in mee komt. Laat het ons blijvend gebed zijn dat er weer een tijd mag komen dat we als hele gemeente kunnen en mogen opkomen. Verdiend hebben we het niet, het zal alleen zijn vanwege Zijn onverdiende trouw en barmhartigheid. Ook kracht toegewenst en toegebeden aan allen die de gevolgen van de ziekte nog niet te boven zijn of die rouwen vanwege het verlies van familie en vrienden korter of langer geleden.

De kerkenraad


Ventilatie kerkzaal

Al eerder hebben we u meegedeeld dat we bezig zijn om alvast de ventilatie aan te pakken voor zover de huidige kerkzaal dit mogelijk maakt en het geen kapitaalvernietiging betekent zodra we de totaalaanpak van de kerkzaal ter hand nemen.

WTW-installatie

Een goede ventilatie kan niet zonder een wtw-installatie. WTW in het woord wtw-installatie staat voor ‘warmteterugwinning’. Het idee achter een wtw-systeem is eenvoudig: de warmte van afgevoerde lucht wordt via een warmtewisselaar overgedragen aan koude lucht, die daardoor opwarmt zodat daarvoor minder gas of elektriciteit gebruikt hoeft te worden. Hierdoor kost het minder opwarmenergie.

Afzuiging

Dat betekent dus dat er (voorverwarmde) lucht in de kerkzaal wordt gebracht, maar ook dat de gebruikte lucht wordt afgezogen. Dat gaat dan gebeuren door een afzuiging naast het orgel in de muur aangebracht. Door een goede ventilatie wordt het CO-2 gehalte in de kerk niet te hoog, waardoor een virus weer minder of geen kans krijgt om aanwezig te blijven in de kerkzaal.

Apparatuur plaatsing

Daarvoor moet een flink volume aan apparatuur een plek krijgen, waarvoor we onder andere de kerkzolder (dat is boven het achterste punt van het kerkdak) denken te kunnen gebruiken. Daar zal dan alleen een uitbouw moeten plaatsvinden. En die is vergunningsplichtig. Al met al kan het zomaar gebeuren dat daardoor het geheel pas in mei 2022 gereed kan zijn. De luchtcirculatie werkt dan nog niet optimaal, daarvoor moet de vloer ook aangepakt worden om ventilatiekanalen onder de banken te krijgen. Een betonvloer is daarvoor het beste.

Tussentijds

Dat betekent dat we tot die periode het moeten doen met de huidige ventilator. En om die zo goed mogelijk te laten werken om ophoping van aereosolen te voorkomen, dienen de ramen open te staan, ook al vriest het buiten en ook al tocht het daardoor. Anders loopt het CO-2 gehalte veel te hoog op.

Begrip

U begrijpt: comfortabel zal het niet worden in de kerkzaal, zeker niet als we de winter ingaan. Dit betekent ook dat verzoeken om ramen te sluiten enzovoort niet opgevolgd kunnen worden. Er moet zoveel mogelijk geventileerd worden, ook al is het koud buiten. We zullen ons er op moeten gaan kleden, omdat het mogelijk ook niet zo warm wordt in de kerkzaal als we zouden willen. Hoe een en ander zal uitpakken, weten we nu nog niet. We hopen natuurlijk dat het meevalt met de kou of tocht.

Beukelaar

Hoe zit het dan met de ventilatie in de (zalen van de) Beukelaar? Die vraagt ook de nodige aandacht. De vraag is of het verstandig is om daar iets aan te doen zonder de grondige aanpak zoals voorgesteld in plan B (of B-). Op dit moment geldt ook daar: zo goed mogelijk ventileren. En mocht ergens het CO-2 gehalte echt te hoog oplopen, dan zit er niets anders op dan een kerkelijke activiteit voortijdig te beëindigen.

We hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben ingelicht.

Vragen kunt u richten aan de voorzitter van de bouwcommissie, oud. J. van Es.


Publicatiedatum: 28 september 2021

Naar aanleiding van het geplaatste bericht over de verruimingen in de kerkgang kwamen enkele vragen binnen. Daarom een nadere toelichting. Kort samengevat houdt het informatiebericht het volgende in: 

Indien u geen bezwaar heeft tegen het gedeeltelijk loslaten van 1,5 meter afstand, verandert er voor u niets. U accepteert zoals gebruikelijk de uitnodiging van Kerktijd.nl. In principe wordt u per zondag eenmaal uitgenodigd. Het kan zijn dat u een uitnodiging ontvangt voor een dienst waarin de 1,5 meter wordt gehouden, er is dan namelijk nog plaats over tijdens deze dienst. In een enkel geval kan het voorkomen dat u voor zowel de ochtend als een van de middagdiensten een uitnodiging ontvangt, u kunt dan zoals vanouds twee keer een kerkdienst bezoeken. 

Mocht u liever nog wel de 1,5 meter afstand houden, dan kunt dit tot en met donderdag 30 september mailen naar rboot@gergemkampen.nl. U wordt dan verwijderd uit het Kerktijdsysteem. Op de site ziet u per zondag in welke dienst de 1,5 meter wordt gehandhaafd en zonder aanmelding en uitnodiging kunt u deze dienst bezoeken. Let op: dit geldt dus alleen als u gemeld hebt dat u niet wilt afstappen van de anderhalve meter afstand.  

Tijdens de weekdiensten is het vak onder de achtergalerij gereserveerd voor degene die de 1,5 meter willen houden. Als u de 1,5 meter wilt houden hoeft u zich niet afzonderlijk voor iedere weekdienst aan te melden.  

Bij beide opties blijft u bij binnenkomst en vertrek de aanwijzingen van de (hulp)kosters opvolgen.  

Het kan voorkomen tijdens een zondag waarop er doopsbediening plaatsvindt dat u geen uitnodiging ontvangt, aangezien er dan verschillende leden van een doopfamilie aanwezig zijn. 

We beseffen dat eenieder zijn eigen voorkeuren en wensen heeft. Zeker de eerste tijd komt er (op de achtergrond) veel kunst en vliegwerk om alles goed te laten verlopen. We hopen op uw begrip.  

 


Publicatiedatum: 23 augustus 2021

Ons bereiken wel berichten van leden waarin teleurstelling wordt geuit over het verschijnsel dat er nog lege banken te zien zijn wanneer men een dienst fysiek bijwoont. Want: ‘Als ik niet in de kerk ben en er zijn ook legen banken, had ik daar kunnen zitten.’ Of gewoon: ‘Jammer van die of die; die zit nu niet in de kerk maar thuis, terwijl de ruimte er wel voor was.’

Wij begrijpen deze gevoelens. Het was haast ondenkbaar aan het begin van de coronacrisis dat we nu nog steeds met maar een kwart van de gemeente kunnen samenkomen. En kerkzijn is niet het minst ook samen (niet thuis achter een scherm) de kerkdienst beleven, Gods lof zingen en naar Zijn stem horen. Dat is zeker waar! We hebben echter al eerder uiteengezet waarom we de maatregel van anderhalve-meter-afstand, die in de samenleving geldt, ook in de kerkelijke samenleving in acht willen nemen. Er zijn mensen die onaangenaam getroffen worden als we nu hier en daar zouden gaan marchanderen met die anderhalve meter afstand.

Wij willen naast het begrip voor deze gedachten die ontstaan door eventuele lege banken er nog een paar kanttekeningen bijzetten. U kent het systeem ‘kerktijd.nl’. U meldt zich aan en geeft op of u gehoor kunt geven aan de uitnodiging en met hoeveel personen u denkt te komen. Als men uiteindelijk dan toch met minder komt dan opgegeven of men komt zelfs helemaal niet en dat zonder afmelding (!), zorgt men voor die legen banken waar anderen graag gebruik van hadden willen maken. En dat is erg jammer! Dat zorgt terecht voor verontwaardiging! Dat mag je anderen die wel graag wilden, niet aandoen. Wij willen u nogmaals duidelijk wijzen op uw verantwoordelijkheid voor anderen hierin.

Daarnaast geldt tegelijk het volgende. Het maakt nogal uit of er in een bepaalde dienst veel enkelingen aanwezig zijn of (grote) gezinnen. In het laatste geval zal de kerk er ‘voller bezet’ uitzien dan in het eerste geval, terwijl in beide gevallen de anderhalve meter afstand is gebruikt. Dus er kan bij wijze van spreken ook sprake zijn van een zeker ‘gezichtsbedrog’.

En tenslotte: als bijvoorbeeld drie enkelingen of een gezin met drie kinderen en een enkeling toch niet aanwezig zijn hoewel men zich had opgegeven, kan dat zomaar zorgen voor drie lege banken achter elkaar. Dat doet visueel heel wat! Tegelijk geldt echter: stel als dit elke dienst gebeurt (dat dat aantal dus onafgemeld toch niet komt), dan scheelt dat drie tot vijf personen per dienst. Wanneer men zich wel had afgemeld en er meer ruimte beschikbaar kwam voor anderen, betekent dit dat u gemiddeld ongeveer één keer in een half jaar extra aan de beurt zou zijn geweest voor een dienst dan nu het geval is. Dus ongeveer 13 in plaats van 12 diensten in een half jaar. Natuurlijk, elke dienst waarbij u niet aanwezig bent terwijl het had gekund (indien anderen zich wel tijdig afmeldden) is er één teveel. Dus we willen het hiermee niet bagatelliseren, maar wel in de juiste verhouding zetten. Dit echter wel met de dringende oproep aan iedereen: meld u af indien u toch niet kan komen, want u zorgt anders voor onnodig lege banken in de kerk!

We hebben overigens het maximum aantal ook werkelijk tot het maximum ingesteld. Er zijn vaak diensten waarbij er echt niemand meer bij kan.

We hopen en bidden dat spoedig de tijd mag aanbreken dat de gehele gemeente weer kan en mag opgaan!

De kerkenraad


Publicatiedatum: 21 juli 2021

Mondkapjes

In verband met de versoepelingen van de maatregelen van de overheid inzake het coronavirus heeft de kerkenraad besloten om het dragen van de mondkapjes met ingang van 1 juli niet meer verplicht te stellen. Wel zullen de (hulp)kosters die nog wel dragen, omdat zij met velen in aanraking komen, waarbij de anderhalve meter afstand niet goed te bewaren valt.


Publicatiedatum: 9 juni 2021

Informatie verruiming…

De kerkenraad heeft op advies van de coronacommissie besloten om het aantal kerkgangers te verhogen naar 250 personen met ingang van zondag 13 juni. Dat is tegelijk het maximumaantal zolang de anderhalvemetermaatregel nog geldt.

U wordt per mail uitgenodigd. Wilt u zich zoveel mogelijk houden aan de tijden die zijn aangegeven wanneer u wordt verwacht? Dat kan per keer wisselen. Het wordt alfabetisch aangegeven bij de uitnodiging, Het moge ons tot blijdschap zijn, maar we zien uit naar het ogenblik dat we weer met de hele gemeente naar de kerk kunnen gaan om samen te luisteren naar Gods Woord en tot Zijn lof te zingen. Onverdiend!

Ook heeft de kerkenraad besloten dat we allemaal weer gaan zingen, zij het ingetogen.

Alle maatregelen (mondkapje, toiletbezoek, aankomst en vertrek bij het kerkgebouw bijvoorbeeld) blijven van kracht.

Al eerder had de kerkenraad besloten om het Heilig Avondmaal te vieren, zij het op een wat andere manier dan gewoonlijk en ook met inachtneming van de anderhalvemetermaatregel. Door de lock-down die toen weer werd afgekondigd, kon dat toen helaas niet doorgaan. De kerkenraad had toen wel besloten om, zodra we weer met 250 man per dienst zouden gaan kerken, het Avondmaal dan zo spoedig mogelijk te vieren. Daarom is nu besloten om nog voor de vakantie, namelijk op zondag 27 juni het Heilig Avondmaal weer te bedienen. Op zondag 20 juni zal er in de morgendienst dan voorbereiding zijn.
Als aangegeven is de manier enigszins anders dan wij gewend zijn, waarmee wij onder andere bedoelen dat wij in plaats van de vier bekers ‘cupbekers per persoon’ zullen gebruiken. Deze diensten worden zorgvuldig voorbereid.

Voor die Avondmaalszondag krijgt u geen uitnodiging per mail. We komen op die zondag in vier korte diensten bij elkaar: 9.00 uur, 12.00 uur, 15.00 uur en 18.30 uur. Voor elk van die diensten wordt een cluster van wijken uitgenodigd. Nadere informatie over de organisatie en welke wijk wanneer aan de beurt is, volgt nog. We zijn verheugd dat het weer mogelijk is om, al is het in aangepaste vorm, ook dit sacrament naar de instelling van de Heere te kunnen en mogen vieren.

De kerkenraad

—————————

Werken in de zorg: Bij ons komen geluiden binnen dat mensen, die werken in de zorg, soms door kerktijd.nl worden uitgenodigd op het moment dat zij moeten werken. Mocht dit bij u voorkomen, dan kunt u contact opnemen met de koster om te kijken naar een andere mogelijkheid.


Publicatiedatum: 22 februari 2021

Beste gemeenteleden,

Onlangs hebben we de aanmelding voor de kerkdienst opengesteld voor iedereen, omdat er niet zoveel aanmeldingen waren voor de eerste doelgroep. Inmiddels stromen de aanmeldingen binnen, soms haast met een smeekbede vergezeld. Dit raakt ons (opnieuw). Wat missen we toch ontzettend veel, dat we al bijna een jaar niet met de hele gemeente samen kunnen komen. Als men zich nu aanmeldt, duurt het een heel aantal weken voordat men uitgenodigd kan worden voor een van de diensten. Dertig volwassenen en een aantal kinderen is niet veel. Stel dat er 90 personen inclusief kinderen tot 13 jaar op een zondag een van de diensten naar de kerk kunnen, dan duurt het tien zondagen voordat men weer aan de beurt zou zijn!! Laten we blijvend bijzonder deze nood voor de Heere neerleggen. Wij weten niet wat in Zijn raad bepaald is. Maar Hij wil er om gebeden worden.

Op de laatste kerkenraadsvergadering hebben we er weer uitvoerig over gesproken of we weer moesten opschalen of dat er bijvoorbeeld toch weer een derde dienst zou moeten komen. Onze regio is de eerste waarin de besmettingen zo zijn teruggelopen, dat er weer sprake is van een zorgelijke situatie (in plaats van een zeer ernstige situatie). Maar we weten nog niet wat de Britse of een andere variant gaat doen en of er nog gevaarlijker mutaties gaan optreden. Na veel wikken en wegen hebben we vooralsnog besloten nog niet op te schalen of meer diensten te gaan beleggen. We zullen wel de besmettingsgraad nauwkeurig blijven volgen en ook de maatregelen van de overheid. Als daar voldoende beweging in zit naar de veilige kant toe, zullen we proberen snel te schakelen om het aantal bezoekers per dienst kunnen vermeerderen. Indien dat besloten wordt, zullen er meer mensen een uitnodiging krijgen en bent u weer eerder aan de beurt. We zullen hiervoor een nieuw systeem gaan gebruiken waarmee het eenvoudig is om de aantallen te verhogen.

De Heere ontferme Zich over onze gemeente, onze en andere kerken, ja over ons land en de wereld. Dat deze ernstige roepstem waardoor wij onze broosheid en afhankelijkheid leren, mag leiden tot bekering en geloof, binnen en buiten de kerk, ja over de hele wereld.

De kerkenraad


Publicatiedatum: 1 februari 2021
Gemeente,

De kerkenraad heeft afgelopen week vergaderd, met name ook over het pastoraat en gemeente-zijn in deze coronatijd. Een van de punten was: hoe houden we elkaar als gemeente vast, zowel kerkenraad en gemeente alsook gemeente onderling. Het is ons een behoefte u erop te wijzen dat de kerkenraad probeert voor zover het mogelijk is het pastoraat te blijven verzorgen, ook al is het anders wat vorm en frequentie betreft. Maar altijd zijn we beschikbaar als u graag even contact hebt met uw wijkouderling. Benader hem gerust hiervoor.

Ook willen we u van harte oproepen elkaar niet te vergeten, door middel van een belletje, kaartje of indien mogelijk een bezoekje. Onze roeping als christen om één gemeente te zijn betekent ook dat we naar elkaar om te zien. Alle leden hebben elkaar nodig, als het goed is. Bijzonder in deze tijd.

We hebben eveneens het online-catechiseren geëvalueerd. Naast de waardering die we hebben voor de wijze waarop onze jongeren meedoen, benadrukken wij nogmaals het belang van dit ambtelijke onderwijs. Fijn als ook andere gezinsleden hieraan meedoen. We hebben afgesproken dat de lessen niet langer dan een half uur duren. Dit alles onder de zegen van de Heere.

Inmiddels hebt u op de site kunnen lezen dat we de specifieke doelgroepen om de kerkdienst fysiek bij te wonen hebben losgelaten. Iedereen kan zich voor zaterdag 10.00 uur aanmelden.


Gepubliceerd: 18 december 2020. Gewijzigd: 24 december / doelgroep + aanmelden.

Gemeente,

De situatie is weer even ernstig als tijdens de eerste besmettingsgolf van het coronavirus. Ziekenhuizen dreigen weer vol te lopen en reguliere zorg wordt opgeschort.

De roepstem
Allereerst willen we opnieuw wijzen op de ernst van het gebeuren. Bijna tien maanden lang wordt de hele wereld aan banden gelegd door een kleine ziekteverwekker, met het oog niet waar te nemen, waaraan velen inmiddels zijn overleden, ook onder ons. “En het geschiede in die dagen (2020-2021!), dat de gehele wereld geraakt werd door …..” Dat we blijvend de roepstem zullen ervaren van God in dit alles, en Zijn naderende voetstappen zullen opmerken: de Bruidegom komt. En is Hij dan onze Rechter of Redder? Laten we onze wegen onderzoeken en doorzoeken (of we ons bevinden op de smalle weg naar de hemel of dat we nog op de brede weg zijn), en laat ons wederkeren tot den HEERE (Klaagl 3 : 40). De Heere gedenke allen die rouwen om hen die hen ontvallen zijn vanwege deze of andere ziekten.

Aantal kerkgangers
U heeft in de pers een en ander kunnen volgen over de nieuwe maatregelen, de lock-down en welk advies de overheid en het overleg van kerken (CIO) daarin heeft gegeven. Als kerkenraad hebben we ons bezonnen op de vraag: hoe nu verder met de kerkdiensten? We zijn tot het besluit gekomen het advies op te volgen, namelijk af te schalen naar 30 bezoekers, exclusief kinderen tot en met 12 jaar. Echter, het is wel voor een specifieke doelgroep. Welke groep, dat leest u onder het voorlaatste kopje van dit bericht.

Overwegingen
De volgende overwegingen lagen aan dit besluit ten grondslag.
Het is niet zozeer het besmettingsgevaar, want via kerkdiensten is de besmettingsfactor relatief te verwaarlozen. En 30 in een kerk met 200 zitplaatsen is niet te vergelijken met 30 waar 1000 zitplaatsen zijn. Echter, gezien de nood in de zorg is ieder besmet persoon in een ziekenhuis als gevolg van het bezoeken van een kerkdienst (al zou het er maar één zijn) er een teveel. We moeten onze verantwoordelijkheid hierin nemen en als gehele samenleving inclusief de kerken deze last dragen.

Uitzonderingen
Voor de oudjaarsdienst hadden we al in een eerder stadium familiebetrekkingen uitgenodigd die een geliefde hebben verloren in het achterliggende jaar. Voor rouwdiensten geeft de overheid een maximum van 100 aan, gezien de emotionele kant hierbij. In het verlengde hiervan zijn we tot dit besluit gekomen.
Tijdens doopdiensten worden alleen familieleden en kennissen verwacht tot het genoemde maximum. Dit geldt ook voor de belijdenisdiensten in de morgen van 10 januari. Voor het kinderkerstfeest worden alleen de kinderen van de zondagschool verwacht met één van de ouders.

Tolk gebarentaal
De tolk gebarentaal zal ook blijven functioneren, omdat meerdere slechthorenden vanuit het land deze mogelijkheid om de kerkdienst volgen enorm waarderen. Voor het aantal personen dat fysiek in de kerk zal plaats nemen wordt dit afgestemd met de coördinator van de tolken.

Kerkenraadsleden
Het aantal kerkenraadsleden wordt gehalveerd: normaal gesproken vier ouderlingen en twee diakenen, nu in de regel twee ouderlingen en een diaken. Zij zullen in de ouderlingenbanken zitten in verband met het zingen.

Hoe lang
Deze maatregel geldt vooralsnog tot 19 januari. Aansluitend na de mededelingen vanuit de overheid (12 januari) zullen wij ons als kerkenraad opnieuw beraden. Als de situatie dan gewijzigd is/wordt, hoort u dat zo spoedig mogelijk.

Doelgroep
Voor de diensten op de eerstvolgende zondagen inclusief de nieuwjaarsdienst hebben we de doelgroep verbreed. Alleenstaanden en gezinnen waarvan ook kinderen tot 13 jaar deel uitmaken kunnen zich via deze website aanmelden. Verdere informatie over het aanmelden en of u weet of u daadwerkelijk kunt komen treft u aan door verder naar de website te gaan.

Honoreren aanvragen
U begrijpt wel, dat we weliswaar alle aanvragen proberen te verwerken, maar in de praktijk kan het zijn dat u in de aangegeven periode tot 19 januari u toch niet aan de beurt bent gekomen, omdat er te veel aanvragen zijn binnengekomen.

Gedragsregels
Uiteraard blijven de regels bij binnenkomst en verlaten van het kerkgebouw hetzelfde. We willen nogmaals op het volgende wijzen. Men mag niet met meer dan twee personen (uitgezonderd kinderen) bij elkaar zijn buiten. Hoezeer we ook begrijpen dat u graag nog die of gene zou willen spreken: het mag niet. Dus graag na het verlaten van het kerkgebouw direct naar huis.

Tot slot
Gemeente, laten we bidden of er weer een tijd mag komen dat we als gehele gemeente weer fysiek naar de kerk kunnen gaan onder de bediening van Woord en sacramenten. Verlangt u daar ook naar? Het is een wenk van Zijn alvermogen! “Kyrie eleison!” Dat is in sommige liturgieën een smeekgebed aan het begin van een eredienst. “Heere, ontferm U!”

De kerkenraad


Publicatiedatum: 9 november 2020, 16:30 uur

Mededelingen die samenhangen met de beperkingen wegen het coronavirus

Bijwonen zondagse kerkdiensten

De kerkenraad heeft het volgende besloten voor het bijwonen van de zondagse kerkdiensten, wanneer de wijk aan de beurt is.

• 1 Als uw uitwonende kinderen bij u op bezoek zijn en de kerkdienst willen bijwonen, dan worden zij tot het huisgezin gerekend van de wijk die aan de beurt is en kunnen zij de dienst ook bijwonen.

• 2 Als u vanwege noodzakelijke zondagsarbeid een dienst niet kan bijwonen terwijl uw wijk aan de beurt is, kunt u een van de andere diensten bijwonen.

In beide gevallen dient u dat wel uiterlijk vrijdag te melden per mail, naar koster@gergemkampen.nl.

Bediening Heilig Avondmaal

De kerkenraad heeft zich bezonnen op de vraag of de bediening van het Heilig Avondmaal nog langer uitgesteld mag worden. Diverse opties zijn langsgekomen. De beslissing is nu genomen om, zodra het weer mogelijk om met drie wijken per dienst in de kerk te zijn, op één zondag het Heilig Avondmaal in vier diensten te bedienen. Rond de aangekondigde Avondmaalsbediening van zondag 6 december – die nu geen doorgang kan vinden – wil ds. Tuinier stilstaan bij het Avondmaal in de catechismusprediking. Hij zal daarvoor de volgorde van de catechismus over de Doop en het Avondmaal omdraaien.

Verkiezing ambtsdragers

Ieder jaar wordt in november of december een mansledenvergadering belegd voor het verkiezen van ambtsdragers. De kerkenraad heeft besloten deze vergadering nu uit te stellen tot het voorjaar. Mocht ook dan nog niet vergaderd kunnen worden, dan zal de termijn van de aftredende broeders verlengd worden tot D.V. najaar 2021.

Gebruik De Beukelaar

Om elkaar in de coronatijd niet uit het oog te verliezen, geeft de kerkenraad toestemming aan alle kerkelijke verenigingen en Bijbelkringen om gebruik te maken van De Beukelaar; uiteraard met een maximum van 30 personen. Houd er rekening mee dat er in de praktijk meestal alleen op woensdag-, donderdag- of zaterdagavond ruimte beschikbaar is.

Commissie

De kerkenraad heeft gesproken over het ‘samen gemeentezijn in deze coronatijd’, na aanleiding van ingekomen vragen. De coronatijd duurt nu al vele maanden, tegelijk hebben wij zeker nog vele maanden in het vooruitzicht. Het besluit is genomen een commissie samen te stellen die zich gaat buigen over de langetermijnplanning. De commissie bestaat uit de leden A. Guis, R. Boot, diaken H. Bruggink en ouderling G van Dam. Zij verzamelen ideeën, hoe er meer onderlinge samenkomst mogelijk is in coronatijd. Activiteiten die hieruit voortkomen moeten organisatorisch in goede banen worden geleid. R. Boot zal deze taak op zich nemen. Hebt u ideeën dan kunt u de commissie helpen door ze hen aan te reiken.

Wijkinitiatieven

De kerkenraad roept u op om na te gaan of u iets voor uw wijk kunt organiseren. Een voorbeeld: wijk 4 kwam afgelopen zomer iedere zondagavond buiten bij elkaar om samen te zingen. Uiteraard pas nadat de overheid daarvoor weer groen licht geeft.

Gezamenlijk volgen van kerkdiensten thuis

De kerkenraad roept gezinnen op om alleenstaanden uit te nodigen bij hen een kerkdienst te bekijken en te beluisteren. Een zondag zonder de mogelijkheid tot kerkbezoek kan voor alleenstaanden lang en eenzaam zijn.

Kerkdienst volgen met JV-leden

Vanuit de jeugdvereniging Time Deum (+16) kwam het voorstel dat JV-leden bij alleenwonenden thuis de dienst komen bijwonen. De kerkenraad vindt dit een mooi initiatief wat wij graag ondersteunen. Indien gewenst kunt u contact opnemen met de JV via de mail jvtimedeum@hotmail.com.

Hebreeënbrief

Op maandagavond bespreekt br. J.J. Stam met een groep gemeenteleden een gedeelte uit de Hebreeënbrief. Deze bijeenkomsten worden vanaf heden ook via de kerktelefoon (vooralsnog audio/site) uitgezonden. Aanvang: ca. 21.10 uur. Op de website zijn ook enkele eerdere opnames terug te beluisteren, via het tabblad ‘Kerk – Kerkelijk onderwijs – Hebreeënbrief online’.

De kerkenraad

Beantwoording van vragen die werden ingediend voor de manslidmatenvergadering

Dhr. B. vraagt of rouw- en trouwdiensten wel standaard uitgezonden mogen worden in verband met de AVG-wet over de privacy.

Antwoord: Een trouwdienst is een kerkdienst. Op dit moment worden trouwdiensten ook via internet visueel standaard uitgezonden. Echter, als het bruidspaar bezwaar maakt tegen uitzending via YouTube, wordt de betreffende dienst alleen via de kerktelefoon uitgezonden. Voor een rouwdienst geldt hetzelfde. De rouwende familie kan zelfs verzoeken dat de begrafenisplechtigheid helemaal niet wordt uitgezonden, ook niet via de kerktelefoon. Feitelijk is het namelijk geen kerkdienst, maar een familiebijeenkomst, al of niet openbaar of met genodigden. De privacywetgeving wordt hierbij dus in acht genomen.

Dhr. M.vraagt hoe het nu staat met de (ver)bouwplannen.

Antwoord: U zult begrijpen dat een en ander moest worden uitgesteld, omdat er ook geen gelegenheid was om de gemeente goed te kunnen voorlichten, laat staan om een beslissing te nemen over welke scenario van (ver)bouw dan ook gezien de huidige omstandigheden, de economische gevolgen enzovoort. We zaten met twee plannen: aanpak kerkzaal en aanpak De Beukelaar.

Het is echter niet denkbeeldig dat de regering op een gegeven moment stelt (wanneer het virus voldoende kan worden ingedamd) dat er een adequate oplossing moet zijn in het ventilatiegebeuren, waardoor het virus geen kans krijgt zich de handhaven in bijvoorbeeld theaters, scholen en kerkgebouwen. De vraag deed zich toen voor of we dan een dergelijke deeloplossing in de ventilatie moesten toepassen, of dat het dan beter was om de totale klimaatbeheersing aan te passen. De bouwcommissie leek het beter het hele klimaatgebeuren in zijn totaal aan te pakken, inclusief Covid-proof, een beheersing van het CO2 gehalte en koeling in de zomer, gezien ook de vragen daarover vanuit de gemeente.

We hebben vervolgens een enquête uitgezet onder diverse gemeenten die korter of langer geleden nieuwbouw of verbouw hebben toegepast, met de vraag hoe zij een en ander hebben aangepakt en of dat tot tevredenheid was. Ook heeft de bouwcommissie onderzocht in hoeverre we de totale aanpak energieneutraal zouden kunnen laten gebeuren. We zijn toen in contact gekomen met een klimaatadviseur, de heer Van der Schee uit Rijssen, die een systeem heeft toegepast bij de Theologische School in Rotterdam waardoor zonder gaskosten de verwarming energieneutraal wordt geregeld. We hebben hem gevraagd een plan te maken voor het klimaatgebeuren in de kerk. Hij heeft een klimaatwerking ontwikkeld waardoor het coronavirus in een ruimte geneutraliseerd wordt. (Zijn aanpak wordt momenteel door de overheid getest met het oog op het neutraliseren van het Coronavirus.) Ook voor leslokalen in schoolgebouwen lopen er projecten. Wel is duidelijk dat er dan een nieuwe betonnen vloer in onze kerkzaal moet komen. De heer Van der Schee zit ook in een commissie van het RIVM en heeft projecten in het buitenland geadviseerd tot volle tevredenheid van de opdrachtgevers. We zijn in afwachting van zijn advies.

We hebben inmiddels nagenoeg consensus met welstand en stedenbouw voor eventuele wijzigingen aan het exterieur van de kerk, wanneer de manslidmaten instemmen met de aanpak van de kerkzaal.

Deze zaken moeten eerst nog worden voorgelegd aan de kerkenraad en daarna bij instemming aan de leden. Daarbij speelt dus ook de vraag van al of niet een tweedeling: aanpak kerkzaal alleen of een totaalaanpak (inclusief De Beukelaar dus). Daarover moeten we ook nog spreken met de architect.

Tot dusver de stand van zaken. We hopen u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen.

Tweede vraag: Lopen de – financiële – inkomsten en uitgaven in de achterliggende, bijzondere tijd in de pas met de vastgestelde begroting voor dit jaar?

Deze vraag is inmiddels op de site beantwoord en dit antwoord staat ook elders in OEB.

Dhr. van W vraagt: Moest er geen toestemming gevraagd worden aan de ledenvergadering voor de aankoop van het pand aan de Oudestraat, ‘De Haven’?

Antwoord: De kerkenraad had kunnen besluiten om het door de manslidmatenvergadering te laten beslissen. Maar het is niet een ‘nettere’ of ‘ordelijkere’ weg om het te doen zoals het gedaan is. Een kerkenraad behoeft ook kerkordelijk gezien daarvoor geen toestemming te vragen. Een kerkenraad is immers niet een bestuur van een vereniging, maar autonoom. Er waren ook voldoende middelen om de aankoop te doen. Neemt een kerkenraad echter een besluit tot aankoop of verbouw van (een) gebouw(en) waarbij miljoenen gemoeid zijn, dan is het natuurlijk wel zo handig om dat door de manslidmaten te laten besluiten, omdat men immers afhankelijk is van de bijdragen uit de gemeente. En in zo’n geval wordt er door het Grootboek, een instantie van de kerk die geld leent voor dergelijke uitgaven, ook de voorwaarde gesteld dat een groot deel van de manslidmaten ermee instemt.

Vraag: Moet er niet geprobeerd worden zoveel mogelijk kerkdiensten te beleggen in deze tijd, zodat we nog meer naar de kerk kunnen dan nu het geval is?

Antwoord: Inmiddels is duidelijk geworden dat er voorlopig een dienst extra is ’s morgens.


Publicatiedatum: 24 oktober 2020, 10:30 uur [ reactie op vragen ]

Gemeente,

Er zijn drie reacties binnengekomen van leden die het niet eens waren met het besluit van de kerkenraad na de nieuwe maatregelen van de overheid. Er worden verschillende motieven genoemd waarom men het niet met de kerkenraad eens is. Men vindt dat we eigenlijk terug moeten naar 30 (doop)leden per dienst. Het kan zijn dat meer mensen diezelfde mening hebben (hoewel er ook veel waardering is over het beleid). Vandaar dat het ons goed leek algemeen in te gaan op enkele verzamelde reacties in vraag en antwoord.

Vr.: Kunt u nog eens aangeven waarom u voor zondag 18 oktober niet verder bent afgeschaald?

Antw.: Wij hebben eerder al vermeld in ons laatste bericht dat we maatwerk zouden toepassen, afhankelijk bijvoorbeeld van de besmettingsgraad in Kampen en binnen de gemeente.  Daaronder valt ook de grootte van ons kerkgebouw. Die factoren zijn niet veranderd met de week ervoor. Wel liep de besmettingsgraad landelijk op en heeft de overheid nieuwe maatregelen afgekondigd. Dat heeft wel geleid tot aanpassingen, maar niet tot wijzigingen in de eerdere afschaling tijdens de kerkdiensten. Nu inmiddels de laatste dagen de besmettingsgraad hoger wordt, hebben we besloten iets meer af te schalen, naar 10% bezetting van ons kerkgebouw.

Vr.: Een briefschrijver gaf aan ‘verdrietig en boos’ te zijn over het beleid van de kerkenraad. Had u dat niet kunnen voorkomen?

Antw.: Wel bij de betreffende briefschrijver, tenminste als we gedaan hadden wat diens mening was. Maar mogelijk was er dan weer verdriet en boosheid bij anderen die vinden dat we het moeten doen zoals we gedaan hebben. Er zijn in dit soort zaken verschillende denkwijzen voor het beleid, en als je het voor de een goed doet, doe je het voor een ander weer fout. Het liefst zou je willen voorkomen dat die negatieve gevoelens worden opgeroepen, maar dat is een onmogelijke opgave.

Vr.: Bij het vorige bericht hebben jullie gewezen op het vergunningenbeleid voor theaters enzovoort. Dat motief is toch komen te vervallen?

Antw.: Klopt. Echter, zoals hierboven aangegeven, dat was niet het enige motief waarom we toen gekozen hebben om niet naar de 30 terug te gaan. Wel is het zo, dat hoe meer motieven er vervallen die geleid hadden tot een eerder beleid, hoe eerder je dat beleid moet aanpassen. Maar daarvan was nu onzes inziens nog geen sprake. Overigens is ons beleid wel aangepast op allerlei kerkelijke activiteiten door de week. En ook op zondag is er geen gemeentezang meer en dragen wij allemaal een mondkapje bij binnenkomst en het verlaten van de kerkzaal.

Vr.: Waarom hebt u moeite om naar de 30 terug te gaan?

Antw.: In de eerste golf werd op een gegeven moment het 30-beleid gehekeld, omdat het niet reëel is alle kerkgebouwen op een hoop te gooien. Daarop heeft onder andere Van der Staaij gewezen in de Tweede Kamer. Voor kerkgebouwen met bijvoorbeeld 200 zitplaatsen kan 30 het maximum zijn. Doorgerekend bij een kerkgebouw met 1000 zitplaatsen kom je dan bij 150 uit. Neem bijvoorbeeld een kerkgebouw in Rijssen: het is niet meer dan een symbooldaad om daar met 30 mensen te gaan kerken en het heeft niet met factoren als van meer of minder besmettingsgevaar te maken. Zie ook het nieuws-item https://www.rd.nl/kerk-religie/grapperhaus-bezoekt-zondag-ggin-de-hoeksteen-in-barneveld-1.1669417

Vr.: Moet je de overheid niet gehoorzamen?

Antw.: Jazeker. Dat is een goed Bijbels uitgangspunt. Tenzij je iets opgedragen krijgt wat tegen Gods Woord in gaat. Maar een advies niet (of gedeeltelijk niet) opvolgen kun je niet als ‘ongehoorzaamheid’ betitelen. Het is waar, je kunt je in deze zaak niet beroepen op “God meer gehoorzamen dan de overheid” of zoiets.  Dat is ook onze reden niet om niet terug te gaan maar 30. Je kunt je immers niet rechtstreeks beroepen op een Bijbeltekst om wel of niet met 30 man bijeen te komen in de gegeven omstandigheden. Wel is het zo, wat ex-minister van justitie P.H. Donner onlangs (in het RD van 16 oktober geciteerd) aangaf: “Ik krab mij soms ook wel achter mijn oren, als ik zie in welke mate kerken de staat lieten bepalen wat zij zouden moeten doen. Maar dat betekent niet dat de kerken tijdens de coronacrisis onverantwoord samen hadden moeten komen.” In dat spanningsveld of speelveld nemen wij na afweging van verschillende factoren telkens onder biddend opzien onze beslissingen.

Vr.: Moet je niet beter een signaal afgeven aan de wereld of loyaal zijn aan theaters door toch met 30 samen te komen, ook vanwege de mogelijke aanstoot. Moet je wel tot het uiterste gaan met het gebruik maken van je rechten?

Antw.: Het is moeilijk voor de seculiere wereld om het verschil te zien tussen het bijwonen van een voetbalwedstrijd in een stadion of naar een toneelvoorstelling te gaan enerzijds en het gaan naar een kerkdienst anderzijds. Maar er is wel degelijk verschil. We zien een voetballiefhebber nog niet voor een bal knielen en vragen of die bal hem weer beter wil maken of een aankomende operatie wil zegenen. Religie gaat veel en veel dieper en is geen ‘hobby’. Dus het is maar de vraag of je loyaal moet zijn aan dit soort zaken; ze zijn immers niet te vergelijken. “Kunnen jullie niet meer naar het voetbalveld? Nou, dan gaan wij ook niet meer naar het kerkgebouw en we zijn solidair met jullie.” Dat kan niet gevraagd worden van ons.

En wat voor signaal geef je af? Misschien wel het signaal dat de onderlinge bijeenkomst voor ons zeer wezenlijk is. En dat we daarbij inderdaad de grenzen opzoeken. Maar niet onverantwoord zoals je dat in Amerika bij sommige radicalen tegenkomt. Wat de signaalwaarde betreft naar de wereld, is het ook goed eens kennis te nemen van dit artikel:

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/10/09/staphorst-is-jaloersmakend-a4015426

Je bent wel erg optimistisch als je denkt dat de kerk aantrekkelijker wordt als je overgaat naar de dertig-maatregel. Een mogelijk evangeliserend effect door naar 30 terug te gaan, achten we niet erg groot. Maar laat het duidelijk zijn: als er zich morgen 100 niet-kerkelijke mensen melden om een dienst bij te wonen, maken we graag plaats voor hen en volgen we als leden de dienst thuis wel.

Vr.: Maar je geeft toch een stok in de hand aan degenen die de godsdienstvrijheid aan banden willen leggen?

Antw.: Dat is zoiets als: we hebben godsdienstvrijheid, maar laten we die maar niet gebruiken (in dit geval), want anders verliezen we die misschien. Dan handel je feitelijk alsof er geen godsdienstvrijheid is.  Dat schiet niet erg op.

Vr.: Je mag toch geen ergernis geven?

Antw.: Er kan verschil gemaakt worden tussen ergernis geven en ten onrechte ergernis nemen aan iets.  Dat er verontwaardiging was dat de koninklijke familie op vakantie ging, hoewel ze formeel het recht aan hun kant hadden, daar kun je misschien begrip voor opbrengen. Maar er is nog wel een groot verschil tussen voor je ontspanning op vakantie gaan of voor je levensbelang naar de kerk gaan.

Vr.: De deputaten hadden toch geadviseerd om verder af te schalen?

Antw.: Dat klopt. Maar niet specifiek naar 30, hoewel dat getal ‘in zicht’ zou kunnen komen. Tegelijk gaf men ook aan Houd nauwkeurig de plaatselijke situatie in de gaten, alsmede het aantal besmettingen binnen de eigen kerkelijke gemeente.” Dat was de reden waarom we (nog) niet verder afgeschaald hebben. Er zou bijvoorbeeld een situatie denkbaar zijn dat de besmettingsgraad in en rond Kampen dermate hoog wordt, dat je zelfs niet met 30 moet samenkomen. Dan houd je rekening met de plaatselijke situatie. Overigens hebben we de overige adviezen van de deputaten zonder meer toegepast. Een en ander heeft dus niet te maken met een eigen interpretatie van regels, maar wikkend en wegend met adviezen omgaan. In dit kader is het volgende artikel ook lezenswaardig: https://www.rd.nl/opinie/niet-overheid-maar-bijbel-leidend-voor-inrichting-eredienst-1.1704499

Vr.: De incubatietijd na besmetting is 7 tot 10 dagen. Er kunnen dus mensen in de kerk zitten die mogelijk anderen besmetten zonder dat zij het weten. Is het dan toch niet verstandiger om naar 30 te gaan om het risico zo min mogelijk te doen zijn?

Antw.: Ook dan kunnen er nog 15 mensen 15 anderen besmetten, theoretisch gezien. Het beste is dan om ook maar niet met 30 samen te komen. Echter: juist de anderhalvemeter maatregel is ingesteld om die besmetting te voorkomen, al heeft men mogelijk corona. Als de maatregelen overal werden genomen zoals wij die nu in de kerk toepassen, zou de besmetting mogelijk al veel eerder op zijn retour zijn. Je loopt meer kans in een supermarkt besmet te raken dan tijdens een kerkdienst.

Vr.: Wilt u nog en slotopmerking maken?

Antw.: Het blijft altijd lastig hoe om te gaan met verschillen in aanpak. Wat de een niet begrijpt, is voor de ander zo helder als glas. Laten we hopen en bidden dat de verschillende denkwijzen hierover geen onderlinge verwijdering geeft. Zoals eerder gezegd: binnen de kerkenraad zijn we het ook niet in alles met elkaar eens. En dan hoeft ook niet, het is een afspiegeling van de gemeente. Maar op een gegeven moment kom je tot een stemming en dan ga je een bepaalde kant uit. Maar we blijven elkaar als kerkenraad en gemeente vasthouden. Laten we bovenal Hem vasthouden Die Koning is van de kerk, jawel, maar ook van de wereld en Hem loopt niets uit handen. En Zijn Kerk is Zijn oogappel. Moge dat ons rust geven te midden van alle onrust.


Publicatiedatum: 24 oktober 2020, 10:30 uur. [ mededeling ]

Gemeente,

Wij hadden u eerder al aangegeven dat we in het afschalen van het aantal kerkgangers per dienst maatwerk zouden toepassen. Daaronder viel ook het verloop van de besmettingen. Wie het dashboard van het RIVM regelmatig raadpleegt, zal mogelijk gezien hebben dat er sprake is van een stijging in de tweede helft van de afgelopen week. Landelijk gezien is er ook nog steeds sprake van een stijging. De overbezetting in de ziekenhuizen baart zorgen.

We hebben daarom besloten dit niet langer af te wachten en meer te gaan afschalen, alhoewel de situatie in de regio Kampen niet te vergelijken is met de besmettingen in het westen van het land. We gaan nu over naar een bezetting van ongeveer 10% van het kerkgebouw.

Daarvoor hebben we een nieuwe wijkindeling moeten maken. De kleinere wijken zijn nu gecombineerd en grotere wijken zullen dan niet meer gecombineerd gaan worden. Vanwege deze wijziging en de nieuwe combinaties is de vaste volgorde van de wijken wat gewijzigd. Zoveel mogelijk is geprobeerd de afwisseling door te zetten, maar dat lukte niet helemaal. Hierdoor kan het zijn dat uw wijk iets langer moet wachten om weer aan de beurt te zijn.

Sowieso zal er nu meer tijd tussen de wijkbeurten komen. U kunt niet altijd meer om de week naar de kerk komen. Soms zitten er twee weken tussen. Omdat we nu drie diensten per zondag hebben, wordt de nu ontstane langere ‘wachttijd’ echter beperkt.

Wij menen in de huidige ontwikkelingen de juiste beslissing genomen te hebben. Zoals eerder opgemerkt wordt de vraag om wel of niet helemaal af te schalen naar 30 kerkgangers verschillend beantwoord, ook door predikanten uit de gereformeerde gezindte, hoewel ze theologisch op dezelfde lijn zitten. In een ander artikel (lees bericht hierboven 24 oktober: ‘vragen op reactie’s) op onze site zijn we ingegaan op enkele vragen die ons bereikten.


Publicatiedatum: 17 oktober 2020,  08:30 uur [ mededeling ]

Gemeente,

We zijn inmiddels bijna een week verder. De besmettingen nemen in de meeste delen van ons land toe. Kampen echter is een van de gebieden waar de besmettingen niet oplopen (zie staatje hieronder). In onze vorige berichtgeving hebben we het gehad over maatwerk. We hebben daarom vooralsnog besloten het aantal wijken op twee per dienst te houden. Een en ander mede in navolging van het advies van de deputaten: “Houd nauwkeurig de plaatselijke situatie in de gaten, alsmede het aantal besmettingen binnen de eigen kerkelijke gemeente.” Indien Kampen op een gegeven moment evenveel getroffen wordt als bijvoorbeeld de randstad, zullen we overwegen nog meer af te schalen en dan ook bijvoorbeeld twee diensten op een andere locatie te houden om toch zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven een dienst bij te kunnen wonen.

We hadden u aangegeven dat we nadachten over het aantal diensten op zondag. Het is voor gezinnen met kinderen niet eenvoudig om twee diensten per zondag via het scherm te volgen. Om te proberen het fysiek bijwonen van de kerkdiensten toch op eenmaal per twee weken te houden (nu er twee wijken per dienst zijn), heeft de kerkenraad besloten vanaf 25 oktober drie diensten per zondag te houden, en wel om 9.00 uur, 11.30 uur en 15.30 uur.

Ook hebben we besloten dat iedereen (ook de groep catechisanten) die de Beukelaar binnenkomt, verplicht is een mondkapje te dragen. Als je op de plaats zit waar je catechisatie krijgt of vergadert of met welke activiteit dan ook begint, kan je het kapje weer afdoen. Bij het weggaan en tussentijdse verplaatsing doet men het kapje weer op.

De mannenvereniging en de Hebreeënkring schorten hun bijeenkomsten op conform het advies van deputaten.

Kortom:

  • aantal wijken per zondag blijft op dit moment hetzelfde;
  • mondkapjes verplicht bij alle activiteiten van personen boven de 12 jaar;
  • geen verenigingen boven de 18 jaar;
  • vanaf 25 oktober drie diensten 09.00 uur, 11.30 uur en 15.30 uur.

Omdat de morgendiensten dezelfde preken zijn, worden alleen de diensten van 09.00 uur 15.30 uur gestreamd/uitgezonden.

We besluiten dit bericht met de zinsnede waarmee de deputaten in hun laatste bericht eindigden: “Ons past allen een houding van ootmoedig buigen onder Gods slaande hand en een smeekgebed om geestelijk nut te mogen ontvangen in deze ernstige tijd.”

De kerkenraad