Datum publicatie: 10 oktober, 15:15 uur

 

Beste gemeenteleden,

De kerkenraad heeft zich breedvoerig beraden op wat te doen met het advies van de overheid om zoveel mogelijk terug te gaan tot 30 personen per dienst. Daarbij hebben we verschillende opties bekeken.

Wijzigingen
Uit dit beraad is voortgekomen om aanstaande zondag in ieder geval (1) terug te schalen van drie naar twee wijken, (2) om mondkapjes te verplichten (vanaf 13 jaar) bij het binnentreden en verlaten van de kerkzaal (inclusief de kerkenraad) en (3) om niet meer te zingen. Dit hoewel het wel of niet dragen van mondkapjes en het gevaar van zingen door wetenschappers verschillend wordt beoordeeld. (Voorlopig zullen alleen de ouderlingen meezingen, omdat het zingen voor degenen die thuis de dienst volgen wel als prettig dan wel ondersteunend wordt ervaren.) Maar baat het niet, dan schaadt het niet. Je kunt beter het zekere nemen voor het onzekere. Verschillende overwegingen liggen ten grondslag aan ons besluit.

Waarom
Het gevaar van het virus willen we niet onderschatten. Vandaar dat we op alle gebieden zijn meegegaan met het advies van de overheid, maar niet helemaal wat betreft het terugschalen van het aantal bezoekers per dienst. Waarom niet het hele advies overgenomen?

Advies overheid
Het komt ons voor dat het advies van maximaal 30 bezoekers niet louter vanuit gezondheidsmotieven tot stand is gekomen. We weten van de commotie en de (verkeerde) beeldvorming die is ontstaan in Staphorst en de reactie van minister Grapperhaus daarop, die naar onze mening mede is ingegeven door druk van de opinie. Het advies is naar ons oordeel onzorgvuldig tot stand gekomen, niet gebaseerd op feiten en te generiek. Het doet ook geen recht aan de verantwoordelijkheid die kerken in de achterliggende maanden hebben genomen en nog steeds nemen.

Vergunningenbeleid
Dat het gezondheidsmotief voor minister Grapperhaus niet het enige kan zijn geweest, blijkt ook uit het feit dat de veiligheidsregio IJsselland met toestemming van diezelfde minister wel vergunning geeft aan tien theaters om door te gaan met de anderhalvemeterafstandmaatregel (weliswaar met een maximum van 250 personen). Dat zou dan ineens niet meer gevaarlijk zijn (anders geef je zo’n vergunning niet). En dat betekent ook, dat indien wij verplicht zouden zijn geweest een vergunning aan te vragen, de overheid niets anders zou kunnen doen dan onze gemeente ook zo’n vergunning te verlenen (en wij gewoon door konden gaan met drie wijken per dienst). Wij vallen immers ook onder de categorie: ‘van regionaal belang’. Met ons besluit gaan we echter relatief veel lager zitten dan deze vergunning zou toestaan.

Besmettingsgevaar
We hebben ook de huidige besmettingsgraad bekeken, te vinden op het Coronadashboard van het RIVM. Daaruit blijkt dat onze regio valt onder de lichtste vorm, namelijk ‘waakzaam’. Op het meer gedetailleerde kaartje eronder, kunt u Kampen aanraken met het pijltje, en daaruit blijkt dat Kampen vrij laag zit. Stel dat onze gemeente zich had bevonden in bijvoorbeeld de randstad, dan hadden wij zeer wel mogelijk een ander besluit genomen. Evenals de overheid met de maatregelen doet, gaan wij dus ook uit van maatwerk. Daarom kan het gebeuren, dat er op een gegeven moment bijvoorbeeld 15 besmettingen zijn in Kampen zelf en dat die besmetting zich voordoet binnen onze gemeente. Op dat moment kan het zomaar zijn, dat we alsnog verder terugschalen. Kortom: het besluit om terug te schalen naar twee wijken, kan op een zaterdag zomaar gewijzigd zijn in een nog verdere afschaling, of, als de besmetting sterk begint terug te lopen, in opschaling. Houd dus altijd de site goed in de gaten.

Het is ook goed om te weten dat de algehele besmetting binnen kerkgemeenschappen landelijk gedaald is tot 0,1 procent. Wat dat betreft is het advies van dertig ook wonderlijk en geen maatwerkbeslissing. Daarnaast meldden we u al eerder dat we door een officieel onafhankelijk bedrijf onze ventilatie hebben laten testen (juni 2020), waaruit bleek dat we zonder problemen met een aantal van 300 personen de hele dag kerk zouden kunnen houden.

Melding besmetting
Hierbij vragen we dringend uw aandacht voor het volgende. Als wij maatwerk willen aanhouden ook als gevolg van het aantal besmettingen binnen onze kerkelijke gemeente, dienen we op de hoogte daarvan te zijn. Wilt u het daarom direct aan de scriba melden als u of een gezinslid positief is getest op Corona?

Meer locaties
We hebben ook nagedacht over drie kerkdiensten per zondag en dat eventueel op meer locaties. Dit eventueel organiseren kost wat tijd. Als dat doorgaat, krijgt u daarover uiteraard tijdig bericht.

Gemeente Kampen en pers
Wij berichtten u al dat er deze week ook een overleg is geweest met de burgerlijke gemeente en het kerkenoverleg. In dat overleg heeft een meerderheid aangegeven dat ze zich zouden gaan conformeren aan het advies van 30 kerkgangers.  In de plaatselijke pers werd helaas gemeld dat de alle kerken hebben aangegeven mee te gaan met die maatregelen. Onze voorzitter heeft echter in dat overleg duidelijk aangegeven dat hij dat niet alleen kon beslissen, maar dat dit een besluit moest zijn van de hele kerkenraad.

Het is niet ondenkbaar dat op zondag ook de pers bij de kerk aanwezig is.  U kunt hen eventueel naar de koster verwijzen die dit bericht op schrift heeft staan. Vanuit de kerkenraad is voorzitter Verweij de persvoorlichter.

Samenvatting
Overwegende:

  • de toenemende besmetting van het coronavirus;
  • de hoogte van de besmettingsgraad rond Kampen en binnen onze kerkelijke gemeente;
  • het advies van de overheid en de totstandkoming daarvan;
  • het vergunningenbeleid van de veiligheidsregio;
  • de ventilatie in ons kerkgebouw;

heeft de kerkenraad besloten de maatregelen te nemen zoals meegedeeld in de tweede alinea, waarbij vanwege eventuele wijzigingen hierin voor iedere zondag de situatie opnieuw bekeken wordt. Raadpleeg daarom telkens de site tot voor de zondag.

Wijsheid
Gemeente, we leven in bijzondere tijden. U mag wel bidden om wijsheid voor uw kerkenraad en we weten ook dat dit gebeurt. Dezelfde God Die aan Salomo wijsheid gaf, leeft nog. Wij moesten samen in de schuld voor de Heere terechtkomen en de noden van land en kerk ootmoedig en onwaardig in onszelf bij de Heere brengen. Hij moge nog gedenken in Zijn ontfermen, ook de komende zondagen. We hebben biddend dit besluit genomen en hopen dat de Heere Zijn zegen erover wil geven.