Financiën

ANBI

De Gereformeerde Gemeente Kampen is een door de Belastingdienst erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Uw giften aan de Gereformeerde Gemeente Kampen kunnen daarom in aanmerking komen voor giftenaftrek bij inkomsten- of vennootschapsbelasting. Of dat voor uw giften geldt, hangt af van uw persoonlijke situatie en de door de Belastingdienst hiervoor vastgestelde grenzen.

De Gereformeerde Gemeente Kampen valt onder de groepsbeschikking van de Belastingdienst van de Gereformeerde Gemeenten als geheel en heeft daarom geen eigen ANBI-beschikking. De wettelijk verplichte ANBI-informatie is te vinden op de algemene website van ons kerkverband. Hier vindt u altijd de meest recente ANBI-informatie.


Collecten en giften (algemeen)

Tijdens de kerkdienst is het gebruikelijk om drie collecten te houden. De bestemming van deze collecten is als volgt: eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde collecte is een extra collecte. In het kerkblad (Ons Eigen Blad) en tijdens de dienst wordt aangekondigd waarvoor de opbrengst bestemd is.


Collecten en giften (kerkdiensten beluisteren via kerktelefoon of livestream)

Bij het beluisteren van kerkdiensten via kerktelefoon of livestream is het niet mogelijk om op de gebruikelijke wijze te collecteren en uw gaven kunt doen. U kunt echter met uw smartphone gebruik maken van de  “Poortkerk app” waarmee u toch aan drie afzonderlijke collecten kunt geven. U dient daarvoor de app te downloaden via Poortkerk Kampen 2.5.0 APKs Download – app.donkeymobile.gergemkampen (apkaio.com) of Poortkerk Kampen by Gereformeerde Gemeente Kampen – (iOS Apps) — AppAgg  (of zoekt u via de App Store of Google Play “Poortkerk Kampen”).

Voor het overmaken van de collecte / gift kunt u gebruik maken van de onderstaande QR-code.

Het is ook mogelijk om de collecten / giften via de bank over te maken t.n.v. de Geref. Gemeente Kampen. Wij willen u verzoeken de daarvoor bestemde bankrekeningnummers te gebruiken:

  • collecte ‘Diaconie’ uitsluitendop rekeningnummer: NL43 RABO 0331 2844 48,
  • collecte ‘Kerk’ uitsluitendop rekeningnummer: NL21 RABO 0331 2000 66, en
  • extra collecte uitsluitend op rekeningnummer: NL68 RABO 0140 2308 58 onder vermelding van datum en doel van de (extra) collecte.

Wij willen u uitdrukkelijk verzoeken om bij afzonderlijke giften voor diaconie, kerk en / of extra collecte ook de hierboven genoemde specifieke bankrekeningen te gebruiken. Wij willen u om administratieve redenen vragen geen combinatie van doelen in één gift over te maken. Dat brengt namelijk onevenredig veel extra administratieve handelingen met zich mee.


Automatische incasso (bouw)bijdragen

Automatische incasso (bouw)bijdragen

Een aantal leden heeft aangegeven dat hun bijdrage aan de verbouw van ons kerkgebouw en/of de kerkelijke bijdrage automatisch mag worden geïncasseerd. Hierbij heeft een aantal leden aangegeven dat maandelijks mag worden geïncasseerd, anderen hebben aangegeven liever jaarlijks te willen bijdragen middels een incasso. In onderstaand incasso overzicht kunt u zien wanneer de bijdragen voor 2024 worden geïncasseerd.

Incassoschema Verbouw Kerk 2024

Maandelijkse incasso: 27 januari, 28 februari, 27 maart, 27 april, 27 mei, 29 juni, 27 juli, 27 augustus, 27 september, 27 oktober, 27 november en 27 december.

Jaarlijkse incasso: De jaarlijkse incasso wordt geïncasseerd op 29 juni of in de maand die u heeft aangegeven.

Incasso Kerkelijke Bijdrage 2024

De kerkelijke bijdrage wordt geïncasseerd op 29 juni.

Collectebonnen

In onze gemeente wordt gebruik gemaakt van collectebonnen. Collectebonnen kunnen uitsluitend besteld worden door het overmaken van het desbetreffende bedrag op rekeningnummer NL35 RABO 0159 1411 17 onder vermelding van de gewenste hoeveelheid en kleur bonnen. Bij het niet-vermelden van het soort bonnen, wordt er vanuit gegaan dat er bonnen van € 0,75 worden bedoeld.

Bezorging van de bonnen vindt plaats op uw huisadres, binnen twee weken na ontvangst van uw betaling. Bij een eerste bestelling graag uw adres vermelden op de overschrijving.

Met ingang van 1 juli 2023 zijn de volgende collectebonnen verkrijgbaar:

Bonnen van € 0,30 :    €    6,- per vel van 20 st. (kleur: zandbruin)
Bonnen van € 0,75 :    €  15,- per vel van 20 st. (kleur: lichtgeel)
Bonnen van € 1,20 :    €  24,- per vel van 20 st. (kleur: violet)
Bonnen van € 3,00 :    €  60,- per vel van 20 st. (kleur: lichtgrijs)
Bonnen van € 5,00 :    €100,- per vel van 20 st. (kleur: groen)

Bankrelaties:

– Algemene rekening van de kerk: NL21 RABO 0331 2000 66
Deze rekening kan gebruikt worden voor alle betalingen en giften aan de kerk, m.u.v. de betaling van het abonnement voor Ons Eigen Blad, betaling van collectebonnen en voor de betaling van de jaarlijkse kerkelijke bijdrage.

– Ons Eigen Blad: NL21 RABO 0140 2308 31
Deze rekening kan gebruikt worden voor de betaling van de jaarlijkse abonnementsgelden.

– Kerkelijke bijdrage: NL68 RABO 0140 2308 58
Deze rekening kan gebruikt worden voor betaling van de jaarlijkse kerkelijke bijdrage (voorheen: plaatsgelden).

– Collectebonnen: NL35 RABO 0159 1411 17
Dit rekeningnummer kan worden gebruikt om collectebonnen te bestellen (zie ook elders op deze pagina).

AdministrateurVoor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij onze administrateur: mevr. A.J.J. Slager- Dokter, stuur een email