Per eind juli 2020 heeft 67% van onze leden de kerkelijke bijdrage voor 2020 overgemaakt. De kerkenraad is hier blij en dankbaar voor en wil deze leden dan ook hartelijk danken! Tegelijkertijd wil de kerkenraad de leden die hun bijdrage nog niet hebben overgemaakt (33%) vriendelijk doch dringend verzoeken dat alsnog te doen. Uw bijdrage blijft nodig, daarom herhalen we de tekst vanuit onze eerste oproep nog eens:

In het achterliggende jaar is gebleken dat de opbrengsten vanuit de collecte onvoldoende zijn om de kosten van het kerkelijk leven te kunnen dragen. Een extra bijdrage is dan ook noodzakelijk. Wij willen u ook dit jaar weer vragen om een extra bijdrage ten behoeve van de kerk, vanuit de verantwoordelijkheid die we samen voor het kerkelijk leven dragen. De afgelopen jaren berekenden we dat we jaarlijks gemiddeld € 50 per belijdend lid nodig hadden naast de collecten. Wij ontvingen vorig jaar met een response van 77 % een bedrag van € 46.987 extra voor de kerk. Hartelijk dank daarvoor.

We doen met vertrouwen opnieuw een beroep op uw vrijgevigheid. We beseffen dat het ene lid meer bij kan dragen dan het andere. Paulus doet dan ook een beroep op de gemeenteleden om bij te dragen ‘naar dat hij welvaren verkregen heeft’ (1 Kor. 16:2).

Mogelijk dat u wat meer kunt schenken. Dat zou mooi zijn!

De apostel roept ons er toe op: ‘Een iegelijk doe, gelijk hij in zijn hart voorneemt; niet uit droefheid, of uit nooddwang; want God heeft een blijmoedige gever lief’ (2 Kor. 9:7).

Vanuit uw betrokkenheid tot het kerkelijk leven, mogen wij erop vertrouwen dat wij als gemeente ook dit jaar weer onze gezamenlijke financiële verantwoordelijkheid nemen.

U kunt uw bijdrage (bijdrage: € 50,– per belijdend lid) overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk , IBAN-nummer NL68 RABO 0140 2308 58 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Kampen onder vermelding van uw bijdragenummer.

Uw kerkenraad