Het einde van het jaar 2021 nadert al weer met rasse schreden. Een mooi moment om nog even de kerkelijke bijdrage voor 2021 onder de aandacht te brengen. Per eind augustus 2021 heeft 70% van onze leden (in aantal 386 leden) de kerkelijke bijdrage voor 2021 overgemaakt. De kerkenraad is hier blij en dankbaar voor en wil deze leden dan ook hartelijk danken!

Tegelijkertijd wil de kerkenraad de leden die hun bijdrage nog niet hebben overgemaakt (30%, in aantal 163 leden) vriendelijk verzoeken dat alsnog te doen. In de achterliggende jaren is gebleken dat de opbrengsten vanuit de collecten onvoldoende zijn om de kosten van het kerkelijk leven te kun-nen dragen. Een extra bijdrage is dan ook noodzakelijk. We doen met vertrouwen opnieuw een be-roep op de leden die tot nu toe nog niet hebben betaald. We beseffen dat het ene lid meer bij kan dragen dan het andere. Paulus doet dan ook een beroep op de gemeenteleden om bij te dragen ‘naar dat hij welvaren verkregen heeft’ (1 Kor. 16:2). Dus mogelijk dat u wat meer kunt schenken. Dat zou mooi zijn! De apostel roept ons er toe op: ‘Een iegelijk doe, gelijk hij in zijn hart voorneemt; niet uit droefheid, of uit nooddwang; want God heeft een blijmoedige gever lief’ (2 Kor. 9:7). Vanuit uw betrok-kenheid tot het kerkelijk leven, mogen wij erop vertrouwen dat wij als gemeente ook dit jaar weer onze gezamenlijke financiële verantwoordelijkheid nemen.

U kunt uw bijdrage (bijdrage: € 50,– per belijdend lid) overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk, IBAN-nummer NL68 RABO 0140 2308 58 t.n.v. Gereformeerde Gemeente Kampen (het liefst) onder vermelding van uw bijdragenummer.

Uw kerkenraad