Namens de classis waartoe onze gemeente behoort, zullen een predikant en ouderling onze kerkenraadsvergadering bezoeken op donderdag 2 december, 19.00 uur, in de consistorie.

De bedoeling van dit bezoek is volgens onze Dordtse kerkorde, artikel 44, het volgende: Wij als gemeente maken deel uit van het geheel van het kerkverband van de Gereformeerde Gemeenten. Dat is een voorrecht en het schept verplichtingen. Als plaatselijke gemeente dragen we verantwoordelijkheid voor het geheel en het geheel draagt verantwoordelijkheid voor ons als plaatselijke gemeente en kerkenraad.

Om dat laatste gaat het nu vooral: vanuit de meerdere ambtelijke vergadering is er toezicht op het wel en wee van elke gemeente en kerkenraad afzonderlijk. Daarom zendt deze vergadering regelmatig twee predikanten (of een predikant en ouderling), die ervaring hebben in het kerkelijk leven en wijsheid om op een broederlijke wijze te informeren naar de gang van zaken in de gemeente.

Een door de Generale Synode vastgesteld visitatiereglement schrijft nauwkeurig voor welke vragen er gesteld worden en welke onderwerp aan de orde komen.

Zaken zoals het ambtelijk functioneren, de onderlinge verhoudingen binnen de kerkenraad, de Woordbediening, leesdiensten, catechisaties, de zorgvuldigheid met betrekking tot het archief en de financiën, enz. Op deze wijze kan er onder Gods zegen tijdig vastgesteld worden of er iets niet goed gaat. Kan er bijgestuurd worden als het nodig is. Alles tot welzijn van de gemeente. Niet om over elkaar te heersen, maar om elkaar te dienen. Van dit bezoek wordt een verslag gemaakt, dat op de classis wordt (voor)gelezen en eventueel besproken.

Voor u als leden van de gemeente is het mogelijk in contact te treden met de beide bezoekende visitatoren. Dit moet wel van tevoren bij onze scriba gemeld worden en gaat over zaken die eerst met de kerkenraad besproken zijn. De Heere geve dat dit ambtelijk samenzijn mag dienen tot de opbouw van Gods kerk hier ter plaatse. Hiermee heeft de kerkenraad aan zijn verplichting voldaan om aan u als gemeente tijdig de tijd, plaats en doel van deze kerkvisitatie bekend te maken.

De kerkenraad