Datum24-01-2021
Aanvang09:30
Voorgangerds. D. W. Tuinier
OmschrijvingReguliere dienst

De extra collecte is vandaag bestemd voor: de Jeugdbond

Ps. 145 : 3
Ps. 145 : 5

Matth. 3

Tekst: Mattheüs 3:13 – 16 “Toen kwam Jezus van Galiléa naar de Jordaan, tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt Ons alle gerechtigheid te vervullen. En Jezus gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water. En zie, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen gelijk een duif, en op Hem komen. En zie, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb.”

 Johannes doopt Jezus

  1. Een borgtochtelijk komen
  2. De besliste weigering
  3. Een God verheerlijkend antwoord
  4. De hemelse bevestiging

Ps. 31: 5, 17
Ps. 30 : 8, tussenzang
Ps. 65 : 2, slotzang

Terug