Datum26-09-2021
Aanvang15:30
Voorgangerds. D.W. Tuinier
OmschrijvingReguliere dienst

De extra collecte is vandaag bestemd voor het onderhoudsfonds

HC 34

Ps. 96 : 1
Ps. 26 : 8

Daniël 3:13-30

Ps. 96 : 2, 3, 4
10 geboden : 1, 2, 9, tussenzang
Ps. 97 : 4, slotzang

Heidelbergse Catechismus HC 34 (vraag + antwoord 94 en 95)

Vraag 94: Wat gebiedt God in het eerste gebod?

Antwoord: Dat ik, zo lief als mij mijner ziele zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijde en vliede, en den enigen waren God recht lere kennen, Hem alleen vertrouwe, in alle ootmoedigheid en lijdzaamheid mij Hem alleen onderwerpe, van Hem alleen alles goeds verwachte, Hem van ganser harte liefhebbe, vreze en ere, alzo, dat ik eer van alle schepselen afga en die varen late, dan dat ik in het allerminste tegen Zijn wil doe.

Vraag 95: Wat is afgoderij?

Antwoord: Afgoderij is in de plaats des enigen waren Gods, Die Zich in Zijn Woord geopenbaard heeft, of benevens Hem, iets anders verzinnen of hebben, waarop de mens zijn vertrouwen zet.

Daniël 3 : 16 – 18  Sadrach, Mesach en Abed-nego antwoordden en zeiden tot den koning Nebukadnezar: Wij hebben niet van node u op deze zaak te antwoorden. Zal het zo zijn, onze God Dien wij eren, is machtig ons te verlossen uit den oven des brandenden vuurs, en Hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. Maar zo niet, u zij bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen eren, noch het gouden beeld dat gij hebt opgericht, zullen aanbidden

Sadrach, Meach en Abed–nego en het 1e gebod….

  1. Om Jezus naar de oven
  2. Met Jezus in de oven
  3. Met Jezus uit de oven.
Terug