Een enkele keer vraagt iemand: gaan jullie nog weer met de zak rond?
Corona heeft ervoor gezorgd dat we, om besmetting tegen te gaan, het collecteren anders hebben ingericht: offerblokken bij de deuren, de digitale kerkapp en de bankoverschrijving.
Het gebruik van onze kerkbetaalapp neemt toe, vooral bij jongeren. Deze groep groeit op zonder contant geld en met digitale transacties. De overheid en banken ontmoedigen gebruik van contanten steeds meer, om velerlei reden. Ook het afstorten kost veel en kan niet meer overal.
Vanuit Bijbels perspectief is veel geschreven over de wijze van collecteren in ‘onze bladen’. Onze liefdegaven aan armen en kerkdienst worden echter nog steeds rondom de eredienst gegeven met geoormerkte doelen, en dan past dit in hetgeen we in 1 Kor. 16 vers 1 en 2 lezen: Elke eerste dag van de week onze gaven afzonderen naar dat we aan welvaren verkregen hebben.
Voetius zegt dat de wijze van inzamelen aan de vrijheid van de plaatselijke kerken is, als er maar goed gezorgd wordt voor armen en nooddruftigen. Dus de wijze van collecteren is niet direct relevant.
Het onderwijs aan kinderen is wel belangrijk. Maar wat is onderwijs als velen de zak doorgeven omdat op een andere manier wordt gegeven? Daar gaat dan een verkeerd signaal vanuit.
De ouders moeten begeleiden om de offerdienst te duiden als de liefde aan armen en de kerk, hoe de wijze van inzamelen dan ook is.
Het voorzichtigheidsbeginsel vanuit maatschappelijk en medisch perspectief vraagt om terughoudendheid. We kunnen mensen, die vanuit medische zorg of hygiëne het aanpakken van zakken niet op prijs stellen, niet dwingen.
De kerkenraad heeft besloten om het systeem zoals dat nu functioneert (offerblokken bij de deuren, de digitale kerkapp (niet meer givt) of het overmaken per bank te continueren.
Gezien de hoge kosten en de extra administratie is het na 1 januari 2023 niet meer mogelijk via GIVT uw gaven over te maken.

De kerkenraad