Gemeente,

De kerkenraad heeft na brede beraadslaging een besluit genomen over hoe nu verder te gaan met de eredienst n.a.v. de kabinetsbesluiten van zaterdag 18 december j.l.. Alle opties, van volledig digitaal tot ongewijzigd samenkomen, hebben inclusief bijbehorende motieven de aandacht gevraagd. Dus zeer waarschijnlijk zal ook uw mening gepasseerd zijn in de beraadslaging. U zult begrijpen dat de broeders onderling daar verschillend in staan. Het voorstel dat eruit komt is dus altijd een compromis, waar u zich (deels) wel of niet in zult kunnen vinden. U hebt ook uw eigen afwegingen en moet zich niet in uw geweten gebonden voelen aan wat de kerkenraad heeft besloten. Wij hebben daarvoor begrip.

Alles afwegende, aan de ene kant het advies van het CIO om alleen digitaal te gaan en aan de andere kant de nood van het niet kunnen opgaan naar Gods huis (zeker ook voor gezinnen met kinderen) heeft de kerkenraad besloten om voorlopig terug te gaan naar twee kerkdiensten per zondag op de gewone tijden van 9.30 en 15.30 uur, met maximaal 150 personen. Dat is dus een afschaling met meer dan de helft. Ook het aantal aanwezige ambtsdragers wordt teruggebracht. Zingen blijven we ingetogen doen.

Dit alles geldt voor de diensten tot de volgende persconferentie. Daarna wordt bekeken of we hierin weer wijzigen.

Wel wil de kerkenraad het volgende ter overweging meegeven. Het volgen van de diensten achter een scherm is voor niemand optimaal en het blijft een noodmaatregel. Toch kan de een dit met iets minder moeite opbrengen dan een ander. Het kan zijn dat u zegt: ik behoor tot die eerste groep en wil mijn beurt best een keer afstaan voor degenen die er meer moeite mee hebben dan ik. U zou dan bijvoorbeeld kunnen overwegen een morgendienst af te slaan ten gunste van anderen.

Op 1e kerstdag begint de kerkdienst dus om 9.30 uur. ’s Middags om 15.00 uur is er het kinderkerstfeest. Degenen die zich daarvoor hadden aangemeld kunnen gewoon komen. Gezinnen die niet de zondagschool bezoeken, kunnen en konden zich niet aanmelden.

Op 2e kerstdag beginnen de diensten om 9.30 en 15.30 uur.

De Oudjaarsdienst begint om 15.30 uur.

Pastorale bezoeken worden alleen gebracht na overleg en toestemming vooraf.

Gemeente, wij weten niet hoe het zal gaan. Wilt u de nood van de tijd, maar ook van u en onze zielen bij de Heere in gebed brengen? Ook voor de overheid, die telkens moeilijke beslissingen moet nemen. De Heere ontferme Zich over ons naar de grootheid van Zijn barmhartigheid.

De kerkenraad