Zoals u in de ‘Saambinder’ hebt kunnen lezen, kunnen degenen die zich geroepen weten tot het ambt van predikant zich aanmelden bij hun kerkenraad. De Heere weet van onze predikantennood af en laten we bidden (zoals Hij het ons ook bevolen heeft) of de Heere velen tot predikant wil roepen en uitstoten in Zijn wijngaard, ook uit onze gemeente. Door middel van bijzonder dit ambt zal Christus als vruchten op Zijn Middelaarswerk Zijn Kerk roepen, wederbaren, rechtvaardigen en heiligen, totdat Hij komt. De ambten zijn Zijn hemelvaartsgaven aan Zijn Kerk. ‘Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing van het lichaam van Christus’. (Efeze 4:12.) Wie is hiertoe bekwaam? ‘Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend’. (2 Kor. 3:6.)

Dat Hij ook herkenning geve van Zijn werk bij ambtsdragers en de curatoren die geroepen worden degenen die zich aanmelden te horen en daarover een beslissing te nemen.

U kunt zich opgeven bij de dominee om gehoord te worden, uiterlijk 4 april. De Heere verblijde ons onverdiend.