Publicatiedatum 17 januari  2022

BOUW

Formulieren

‘Ik heb al een formulier ingevuld begin 2021. Moet ik dat dan weer doen?’ Deze vraag blijkt hier en daar te leven. Het antwoord is: ja, graag opnieuw invullen en inleveren. Het eerste formulier was anoniem. Dat hebben we niet. Wij weten dus niet wat u wilt en kunt geven. Het is ook van belang naast een eventuele eenmalige gift te weten wat u wekelijks of maandelijks of per kwartaal of jaarlijks zou kunnen geven voor rente en aflossing van de bouwkosten. Dus graag alsnog invullen. Eventueel kunt u hulp vragen via javanderspek U kunt het eventueel ook inleveren via uw wijkouderling of -diaken.

Activiteitencommissie

In verband met de bouwplannen zijn we op zoek naar (doop)leden die zich willen inzetten om acties te verzinnen en uit te voeren in overleg met de bouwcommissie met als doel gelden te verzamelen voor de bouw. Als u en jij dit een uitdaging vinden en leuk vinden om dat te doen, mail dan uiterlijk 28 januari een berichtje naar bouwcommissie@gergemkampen.nl.

Sjouwers gevraagd

Zoals u weet, zijn we bezig met het realiseren van een goede ventilatie in de kerkzaal. Hiervoor wordt een wtw-installatie (warmteterugwinning) gebouwd, waarvan een flink deel gestationeerd zal worden op de zolderruimte aan de achterkant van het kerkgebouw (achter het orgel). Nu liggen er op die zolder allerlei spullen die moeten worden weggehaald. Dit geldt ook voor de kelder. We willen daarvoor een zaterdagmorgen reserveren, en wel op 19 februari aanstaande. Als u/je uw/ je krachten hiervoor wil geven, graag! U kunt zich opgeven bij de koster door een mail te zenden: koster. Vele handen maken licht werk!

Handige mensen

Hierboven kon u lezen dat er op een van de kerkzolders een installatie wordt gebouwd voor de verwarming en ventilatie. Het is de bedoeling dat daarvoor ook een dakkapel moet worden aangebracht. Een aantal voorbereidende werkzaamheden kunnen we in eigen beheer doen. Daarom vragen we mensen die in de bouw zitten en/of handig zijn op dit gebied zich aan te melden om zodoende zoveel mogelijk werk zelf uit te voeren. Dat bespaart kosten. U/jij kunt u/je aanmelden door een mail te zenden aan bouwcommissie.

Kringloopspullen

Zoals aangegeven zal de zolder en de kelder leeggehaald moeten worden voor het aanbrengen van ventilatie- en verwarmingsapparatuur. Mogelijk staat daar materiaal, dat u interessant vindt om aan te schaffen voor weinig geld. Zo staat er bijvoorbeeld een aantal oude houten stoelen die toentertijd voor onder andere de catechisatie gebruikt werden. Ook staat er bijvoorbeeld een oude (nostalgische) stencilmachine en typemachine. Op de website treft u wat foto’s aan van voorbeelden. Gegadigden kunnen een mail zenden aan de koster. Tegen een mooi prijsje kunt u de eigenaar worden!

Opslagruimte

Er zal een moment komen, dat er tijdelijk materiaal zal moeten worden opgeslagen in verband met de bouw. Daarom zijn we op zoek naar droge opslagruimten waar dat materiaal tijdelijk een aantal maanden kan worden opgeslagen. Als u ruimte beschikbaar hebt, graag een mail zenden naar bouwcommissie.

Roken

Het is al lang zo dat er in de kerkelijke gebouwen niet mag worden gerookt. Het gebeurt nog wel buiten, vooral bij de ingang van De Beukelaar, waar ook een asbak staat. De kerkenraad heeft hierover nagedacht en is tot de conclusie gekomen dat het niet goed is om de betreffende asbak te laten staan, zodat men min of meer wordt uitgenodigd om daar te roken. Het hoeft geen betoog dat roken de gezondheid benadeelt. Ook gaat er een verkeerd signaal uit naar buiten (ook uit opvoedkundig oogpunt) als we het roken daar zouden blijven toestaan. Een instelling kan op grond van de wet het roken rondom het gebouw te verbieden. Daarom heeft de kerkenraad besloten om de betreffende asbak te verwijderen. U zult begrijpen dat het dan niet de bedoeling is dat u daar toch rookt en vervolgens de peuk op de grond of tussen de struiken deponeert. Het zou toch ethisch onverantwoord zijn dat de koster straks daar iedere keer peuken moet verwijderen. We vragen daarom uw en jullie begrip om niet meer te roken rond het kerkgebouw.

 


Publicatiedatum 3 januari  2022

Formulier def toezegging gelden

Financiële toezegging 

De kerkenraad en het deputaatschap dat de gelden verschaft, oordelen dat de uitslag van de stemming zoals vermeld in het vorige nummer, voldoende draagvlak biedt om de laatste stap te zetten om definitief te gaan beginnen met de uitwerking van plan B. En met de laatste stap bedoelen we de definitieve toezegging van de gelden.

Willen en kunnen

Het gaat erom, zoals eerder gezegd, wat u wilt en kunt bijdragen. Over het kunnen bijdragen kunnen we verder niet veel zeggen. Dat weet u het beste. Over het willen bijdragen, lijkt het ons goed u toch een denkrichting mee te geven, voordat u het formulier invult.

Opnieuw een formulier

Allereerst de vraag: waarom nu opnieuw een formulier voor een bijdrage, dat hadden we toch al ingevuld? De eerste peiling was anoniem en vrijblijvend. Daarnaast: toen gold het een eerste peiling, voordat de kerkenraad op grond van die peiling een definitieve keuze gemaakt had voor plan B. Inmiddels staat dus zowel de kerkenraad als de meerderheid van de gemeente achter plan B. Met het gegeven dat we plan B gaan uitvoeren, is dus nu de vraag wat u wilt bijdragen.

Niet opnieuw stemmen

Het is dus goed te realiseren dat er reeds gestemd is om het draagvlak vast te stellen. Nu er het meeste draagvlak is voor plan B, hopen we dat u daar financieel ook in mee wil gaan.

Iets meer

Zoals u zich misschien herinnert zat de uitkomst van de financiële peiling tussen plan A en B in, meer richting plan B. Er zou dus nog wel iets bij moeten komen om plan B volledig te kun-nen uitvoeren. Als uw inkomen het dus toelaat, vragen we of u mogelijk iets meer kunt geven.

Wanneer gaan geven

Het zal nog wel een jaar duren voordat daadwerkelijk met de bouw begonnen wordt. Wel wordt er met de aanpak van de ventilatie al begonnen (zie verderop). En dat is al een flink bedrag. Daarom zou het fijn zijn als we nu al beginnen met het verzamelen van giften. Ook met de periodieke gaven. Hoe meer geld we van tevoren hebben, hoe minder we behoeven te lenen. U kunt de giften overmaken op bankrekeningnummer NL79 RABO 0375 9993 45 t.n.v. de Geref. Gemeente Kampen. Dit rekeningnummer is speciaal voor de bouw geopend.

Vragen

Er is een exemplaar van het formulier bijgevoegd. U kunt meer formulieren voor huisgenoten downloaden vanaf de site. Misschien hebt u vragen over het invullen van het formulier. U kunt zich dan wenden tot dhr. J.A. van der Spek, telefoon 06 248 77 099.

Financiële commissie

Om het geldverkeer te regelen, is er aan de bouwcommissie een financiële commissie toege-voegd, die alles regelt in het geldverkeer rondom de bouw. Leden van de commissie zijn mw. P.H. v.d. Bos, dhr. J. Th. Noorland en dhr. J.A. van der Spek. We zijn blij dat zij bereid zijn dit werk op zich te nemen.

Ventilatie

Wij hebben al eerder verteld dat wij de ventilatie willen en moeten verbeteren, ook op ver-zoeken vanuit de ledenvergadering

Kruis- of warmtewisselaar

Wij hebben er voor gekozen om dat te doen middels een warmteterugwinningssysteem (wtw) met kruis- of warmtewisselaar. Het grootste deel van de warmte uit de afgezogen lucht wordt in de wisselaar overgedragen aan de toegevoerde verse buitenlucht.

Hierdoor wordt 100% verse en voorverwarmde buitenlucht toegevoegd in de kerkzaal.

Hoeveelheid toevoer

Drie jaar geleden zijn de eerste plannen gemaakt. Sinds de corona is de richtlijn voor de hoe-veelheid verse lucht die je voor een gezond klimaat moet aanvoeren toegenomen. Die richtlijn wordt op een gegeven moment een officiële norm. Het advies voor nieuwbouw is 25 m3 per persoon per uur, het liefst 30 m3 en dat laatste getal willen wij aanhouden. Dat is ook het maximum getal dat technisch gezien in ons kerkgebouw realiseerbaar is.

Plaats warmtewisselaar

Die warmtewisselaar is een groot apparaat. We hebben een plek daarvoor gevonden op de kerkzolder achter het orgel, aan de kant van de Groenestraat. Maar dan moet er wel een dak-kapel worden aangebracht. En voor dat laatste gaan we een vergunning aanvragen.

Tijdstip realisatie

Wij hopen dat de eerste fase van de ventilatie gerealiseerd kan worden voor de zomervakan-tie, zodat we alvast veel meer toevoerlucht krijgen dan nu (tijdelijk dus) totdat we gaan ver-bouwen, en we verder gaan met de tweede fase van de nieuwe ventilatie. Maar daarover vertellen we meer in een volgend Bouwblad.

Verdere voortgang van de bouw

In de vorige kerkbode hebben we u al uitgelegd dat de vergroting van de kerkzaal niet tot ge-volg heeft dat er meer plaatsen bijkomen. Er worden namelijk op andere plaatsen ook weer plaatsen weggehaald voor de veiligheid (BHV) en voor de vergroting van het podium.

Achter de schermen wordt al veel werk verzet, zoals u net bijvoorbeeld over de ventilatie hebt kunnen lezen. De architect heeft als gevolg van de uitslag van de stemming opdracht ontvangen om plan B verder uit te werken. Hij is inmiddels gestart met het tekenwerk dat voor de bouwaanvraag nodig is. Begin volgend jaar zal de bouwcommissie contact zoeken met de voorzitters van verenigingen/commissies en omwonenden om ook hun input op het voorlopige tekenwerk te ontvangen voordat het tekenwerk definitief wordt gemaakt. Hoe

dat precies georganiseerd gaat worden, is mede afhankelijk van de coronamaatregelen die dan gelden.


Publicatiedatum 20 december 2021

Het is alweer even geleden dat u iets vernomen hebt over de bouw, behalve over de ventilatie.

Stemming

Zoals u weet heeft de kerkenraad in oktober voorgesteld om plan B (kerk en De Beukelaar) door te ontwikkelen mits de financiën toereikend zijn, mocht dat niet het geval zijn dan gaan we over op een B-min variant.

De uitslag van deze stemming is op de laatstgehouden mansledenvergadering alvast mondeling meegedeeld. Aangezien niet iedereen op die manier geïnformeerd werd, leek het ons goed om de uitslag ook via deze weg aan u mee te delen. Van degenen die gestemd hebben was 71% voor het voorstel van de kerkenraad. In de leeftijdscategorie tot 45 jaar was 76% voor het voorstel van de kerkenraad. Dit vermelden we niet omdat de stem van de ene leeftijdscategorie zwaarder zou wegen dan de andere. Maar er waren mensen ouder dan deze categorie, die aangaven: dan moet ik stemmen voor jongere mensen die dit vervolgens later moeten dragen en dat vind ik moeilijk. U kunt hieraan zien dat relatief zelfs meer jongeren dan ouderen voor het plan zijn.

Financiële toezeggingen

Dit betekent dat we verder gaan met het doorontwikkelen van dit plan. Uiteraard hangt de voortgang daarvan ook af van de uiteindelijke definitieve toezegging van financiële middelen. Om dit inzichtelijk te krijgen is er inmiddels een financiële commissie aangesteld. Bij het volgende kerkblad hopen zij een invulformulier in te voegen, waarop u een en ander kunt invullen. Nu zijn er mogelijk leden, die al in dit kalenderjaar een bedrag zouden willen schenken voor de verbouw in verband met de aftrek van de belasting. Op dit moment kunt u geld overmaken op de rekening voor extra collecten: NL68 RABO 0140 2308 58 t.n.v. Geref. Gemeente Kampen, onder vermelding van ‘Bouwfonds’.

Zitplaatsen

Wij hebben bemerkt dat er langzamerhand wat ruis is ontstaan over de vergroting van de kerkzaal. Sommigen zijn namelijk in de veronderstelling dat het de bedoeling is om het aantal zitplaatsen te vergroten. En gezien het feit dat dit jaar weer een aantal leden is vertrokken, zou dat toch niet nodig hoeven te zijn, zo denkt men. Wij willen alvast enkele dingen daarover opmerken.

Inderdaad is er een aantal leden vertrokken. Echter, er is ook een aantal nieuwe leden bijgekomen. Op een of andere manier ontgaat ons dat vaak. De netto vermindering van het totaal aantal leden in 2021 ligt rond de dertien leden. Maar het ledenaantal aan het eind van dit jaar ligt ongeveer 40 leden en doopleden hoger dan in het jaar 2000.

Daarnaast: u kunt in de brochure lezen dat er een aantal banken of zitplaatsen zal worden weggehaald, op de galerijen en vooraan in de kerk. Dit voor de bedrijfshulpverlening en om de ruimte rond het liturgisch centrum wat te vergroten. Netto zullen er dus nauwelijks zitplaatsen bijkomen.

In het volgende nummer van OEB zal er dus ingegaan worden op de financiële toezeggingen. We hopen u dan de verdere stand van zaken toe te lichten, waaronder ook de aanpak van de ventilatie.

De bouwcommissie