Als u giften wilt overmaken voor de bouw, kunt u dat doen op nummer NL79 RABO 0375 9993 45 t.n.v. de Geref. Gemeente Kampen. In de colofon van Kampen (in het kerkblad) staat dat nummer ook voortaan opgenomen.

Publicatiedatum juni 2024

Klik op onderstaande tekst om het hele document te kunnen lezen.

Publicatiedatum 8 maart 2024

Beste gemeenteleden,

Graag willen wij de zalen in de nieuwbouw van onze kerk een passende naam geven. De bestaande grote zaal, krijgt de voormalige naam van ons verenigingsgebouw: de Beukelaarzaal. Daarnaast hebben wij een vijftal nieuwe zalen waarvoor wij op zoek zijn naar een benaming. Onze voorkeur gaat uit naar namen rond eenzelfde thema, bijvoorbeeld natuur, edelstenen, koningen, steden et cetera. Willen jullie met ons meedenken?

Spelregels

a) Beperk uw creativiteit per inzending tot één thema, zodat de namen een logische samenhang hebben.
b) U mag meerdere inzendingen insturen. Gebruik per thema een nieuw formulier.
c) Maak geen zinnen, dat wordt te lang.
d) Lever uw ideeën uiterlijk zaterdag 30 maart 2024 in.

Het digitale formulier waarop u uw ideeën kunt invullen kunt oproepen door gebruik te maken van de volgende link: https://forms.gle/7H7XvWRyK35Tbzua8
Als u totaal geen gebruik maakt van internet of mail, kunt u uw inzending ook via de post versturen naar F.J. Verweij, Burg. Van Tuinenplein 56, 8265 TJ Kampen (of in de bus deponeren).

Wij hopen op veel creatieve, inspirerende inzendingen!

De interieurcommissie

Voetnoot
Wij kunnen een beperkt aantal namen kiezen. Het kan zijn dat uw inzending niet gekozen wordt. Dit is geenszins gegrond op persoonlijke redenen.

Publicatiedatum 5 december 2023

klik op het plaatje hieronder om het hele blad te kunnen lezen.

Publicatiedatum 12 oktober 2023

Bouwinfo

Beste gemeenteleden,

Afgelopen zondagmiddag 1 oktober hebben we tijdelijk afscheid genomen van ons kerkgebouw. Een gedenkwaardig moment. Tijdelijk werd de kanselbijbel gesloten onder het zingen van Psalm 119 vers 45. Het Woord bestaat in eeuwigheid. En het Woord gaat voort in de Bovenkerk en waar ter wereld dan ook. De Heere geve ons dat we op Zijn tijd ons aangepaste kerkgebouw weer mogen gaan ge-bruiken.

Vergunning

We hebben inmiddels vernomen van de gemeente Kampen dat de vergunning onherroepelijk is; er zijn geen bezwaren binnengekomen. Daar zijn we uiteraard blij mee en dankbaar voor! We vermoeien u maar niet met alle verwikkelingen en zaken die moesten worden afgehandeld en uiteindelijk op zijn pootjes terecht zijn gekomen. Zo was er een misverstand over bijvoorbeeld de vrijstelling voor het flora- en faunagebeuren, dat gelukkig opgelost kon worden.

Verhuizen

Er is al heel wat werk verzet in het verhuizen door de verhuiscommissie (Reier de Jong, Henk Schilder en Frits Meuleman) en van veel zaken zoals het archief, de bibliotheek en inventaris. Bij autobedrijf Mudde Kok mogen we kosteloos een en ander opslaan. De kerkenraadstafel wordt opgeslagen bij de firma die de tafel verlengt en opnieuw spuit.

Banken

Inmiddels zijn de banken voor het grootste deel naar kerken in het Oostblok getransporteerd (de dia-conie betaalt de transportkosten, omdat de betreffende kerken niet in staat zijn dat te betalen) en een klein deel naar gemeenteleden die interesse toonden. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel vrij-willigers zich hiervoor inzetten. Hoe meer we zelf doen, hoe meer kosten er worden bespaard. De vloer en verwarmingsbuizen worden ook verwijderd door eigen mensen.

Welstand

Inmiddels hebben we de laatste doorrekeningen van de aannemer, de installateurs en diverse andere betrokken partijen ontvangen. Uit deze doorrekeningen blijkt dat de kosten in totaal ongeveer € 275.000 hoger uitvallen ten opzichte van de doorrekening van begin dit jaar. De belangrijkste oorzaak van deze kostenstijging zijn de eisen van de welstandscommissie van de gemeente Kampen waar we niet op gerekend hadden. De welstandscommissie had met name bezwaar tegen de door ons voorge-nomen aanpak van de kerkramen en de sloop-nieuwbouw van de oude gevel aan de Groenestraat. Uiteindelijk zijn we hier gelukkig uitgekomen, echter in financiële zin leidt dit wel tot een extra kosten-post. De kerkenraad heeft besloten de bouwplannen ondanks deze overschrijding door te zetten, aan-gezien de geefbereidheid van u als leden steeds hoger blijkt dan datgene waar mee gerekend werd. Ook is de inmiddels toegekende Dumava-subsidie qua tijdspad aan regels gebonden en die zouden we niet graag mislopen. Dat betekent dat we niet teveel vertraging moeten oplopen. Om niet meer te noemen is er redelijkerwijs geen weg meer terug, gezien de bereikte stand van het proces en de moei-te en tijd die het heeft gekost om te komen waar we nu staan.

Financiën

Aan de andere kant kunnen we ook melden dat de giften in 2023 (net zoals in 2022) veel hoger zullen uitkomen dan begroot. Wij hadden rekening gehouden met € 161.000,– aan de hand van de toezeg-gingen. Daarvan is per 2 oktober al € 150.0000,– binnen. Schatting is dat dit uitkomt op € 200.000,– inclusief acties en collecten.

Verder gaan we nogmaals om de tafel met de aannemer, installateur en andere betrokken partijen om te bezien of er nog iets aan de prijs gedaan kan worden, mogelijk door vrijwilligerswerk.

We hebben ook nog een vraag uitstaan bij de gemeente Kampen voor subsidie in het kader van ‘be-schermd stadgezicht’ waaruit de vraag om behoud van de gevel werd gesteld. En als blijvend de geefbereidheid de verwachtingen overtreft, behoeft er misschien geen extra geld geleend worden bij het Grootboek. Daarnaast kunnen we het Grootboek vragen om het 1e jaar niet behoeven af te lossen en dat helemaal naar achteren te schuiven. Na meer dan 30 jaar is het af te lossen bedrag relatief ook minder gezien bijvoorbeeld de inflatie.

Kortom, er zijn verschillende indicatoren waardoor het misschien mogelijk is uiteindelijk niets of nage-noeg niets bij te lenen: (1) er komt al meer binnen; (2) geefbereidheid boven verwachting blijft aan-houden; (3) subsidie ‘beschermd stadsgezicht; (4) nog eens door de begroting heen met de aannemer en installateur; (5) uitstel afbetaling 1e jaar.

In de komende periode zullen we proberen u regelmatig op de hoogte te houden van de ontwikkeling van de kosten en opbrengsten.

De bouwcommissie

Publicatiedatum 29 augustus 2023

Bouwnieuws

Op de site en in de kerk-app hebt u kunnen lezen dat de voorlopige vergunning is verleend. Tot uiter-lijk 15 september kan er bezwaar ingediend worden bij de gemeente. Daarna is de vergunning onher-roepelijk.

Als alles naar wens verloopt, gaan we met ingang van zondag 8 oktober in de Bovenkerk kerken op de gebruikelijke tijden.

Slecht ter been

Leden die niet ver kunnen lopen, kunnen het best wat vroeg komen, zodat ze niet te ver van de kerk hun auto kunnen parkeren. Als het echt lastig is, kunt u wellicht iemand vragen die voor u chauffeurt. Daarnaast zullen we bekijken of er ook een mogelijkheid is voor een pendeldienst tussen de parkeer-plaats aan het Berghuisplein (Sporthal) en de Bovenkerk. U kunt daar dan uw auto parkeren en ver-volgens wordt u naar de Bovenkerk gereden. Daarvoor moet u zich aanmelden bij diaken W.R. Bos, liefst per mail: wrbos@gergemkampen.nl (of 06 23238330). U bent dan ook wel wat vroeger in de kerk, want dat pendelen gebeurt niet op het laatste nippertje. Meer info hierover volgt in het volgende OEB nr.

Kennismaken Bovenkerk

Op zaterdagmiddag 16 september zijn we uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek aan de Boven-kerk. U bent vanaf 15.00 uur tot 16.30 uur welkom. Er zullen wat rondleidingen zijn en er zal een kort woord van welkom en dank worden gesproken. Ook zal er een korte orgelimprovisatie met samen-zang zijn. Meer informatie hierover treft u aan in het volgende nummer van OEB.

Kerkbank aanschaffen

U kunt nog steeds in het bezit komen van een kerkbank, wel tot uiterlijk vrijdag 8 september Daarvoor kunt u zich melden bij Reier de Jong, Karekiet 24 (038-7851019 of 06 38140697 of per mail reierde-jong@live.nl.). Als u ervoor wil betalen, kan dat in de vorm van een gift.

Allerlei losse spullen

Op zaterdagmorgen 23 september is van 09.00-12.00 uur een kijkmorgen om allerhande overtollige spullen uit de kerk en Beukelaar aan te schaffen. Meer info volgt in het volgende nummer van OEB.

Publicatiedatum 5 augustus 2023

Op 3 augustus 2023 kregen we via de architect het verblijdende bericht dat de gemeente de bouwvergunning heeft verleend. In een heel bouwproces als waarmee wij bezig zijn, is dat toch wel een ‘mijlpaal’ te noemen. We mogen dankbaar zijn dat we nu zover gekomen zijn.

Verloop vergunningaanvraag

Het traject van de bouwaanvraag was wat vertraagd geworden, omdat de welstand het niet eens was met de aanpak van de kerkramen. Het glas en lood zou namelijk verdwijnen en er zouden nieuwe kozijnen komen, maar zij wilden onder andere toch slankere profielen die meer op de huidige afmetingen leken. Samen met de architect heeft de bouwcommissie uiteindelijk een voorstel kunnen doen waarbij aan de wens van welstand wordt voldaan en vastgehouden is aan de gewenste isolatienormen.

Daarnaast bleef welstand vasthouden aan de eis dat de gevels van de huisjes aan de Groenstraat intact bleven. In het geheel van de straat valt de karakteristieke opbouw ervan onder het label ‘beschermd stadsgezicht’. Alhoewel het in stand houden meerkosten met zich meebrengt en het ook een uitdaging is voor de architect om het achter de gevel zo veel als mogelijk zo te houden als bedoeld in de bouwtekening, biedt de eerlijkheid te zeggen dat we welstand ook wel weer begrijpen.

Overleg buren

Intussen is er ook nauw contact geweest met de buren. Al eerder meldden we dat we het bouwvolume op de eerste verdieping wat hebben teruggebracht op hun verzoek. Daarnaast waren er nog wat vragen en problemen voor hen, die in goed overleg zijn opgelost. Daarom verwachten we eigenlijk geen bezwaren vanuit de omgeving.

Termijnen

De vergunningverlening wordt gepubliceerd in ´De Brug´. Er is dan tot zes weken de gelegenheid om bezwaren in te dienen. Als die er niet komen, wordt de vergunning op 15 september onherroepelijk.

Gebruik ruimtes voor verenigingen enzovoort

Zoals u weet mogen we gebruik maken van de lokalen in het Hoornbeeck College voor het catechisatie- en verenigingswerk. Wij hebben Martin ten Caat bereid gevonden om als coördinator hiervoor te fungeren. U kunt hem benaderen voor allerlei vragen.

Vanwege het feit dat de start van de verbouw nagenoeg gelijk valt met de start van het nieuwe verenigingsseizoen, is besloten om het nieuwe seizoen inclusief de catechisaties te starten in het Hoornbeeck College, zodat de Beukelaar kan worden ontruimd en voorbereid op de start van de bouwwerkzaamheden. Het precieze moment wanneer de verenigingen kunnen starten in het Hoornbeeck wordt nog bekend gemaakt.

Bovenkerk

We verwachten dat we vanaf 1 oktober zondags in de Bovenkerk zullen kerken. Er is een crèche-ruimte aanwezig. Na de morgendienst kunnen er twee groepen gebruik maken van de ruimtes om zondagsschool te houden.

Videoverbinding

Er wordt gewerkt aan een videoverbinding (die is er niet standaard) zodat de diensten voor degenen die verhinderd zijn ook thuis te volgen zijn, live en naderhand.

Kennismaking

Zoals vermeld zijn we uitgenodigd door de Bovenkerk om op zaterdagmiddag 16 september kennis te komen maken. Er zullen muziekmomenten zijn en rondleidingen. U hoort nog meer van het programma. Houd ook de website goed in de gaten.

Parkeren

Parkeren is vrij op zondag in de binnenstad. Echter, bewoners rond de kerk maken daarvan ook gebruik. Waarschijnlijk verloopt een en ander het beste als we gewoon blijven parkeren bij de Sporthal en bij het stadhuis. Degenen die lichamelijk niet erg mobiel zijn, hebben dan eerder kans een plekje te vinden in de buurt van de kerk.

Verhuiscommissie

We hebben enkele mensen bereid gevonden het verhuizen vanuit de kerk te regelen. Dat zijn de leden F. Meuleman, R. de Jong en H. Schilder. U kunt zich tot Meuleman wenden voor vragen. Een aantal spullen waaronder meubilair zal worden opgeslagen in een ruimte bij autobedrijf Mudde Kok in Nunspeet.

Tijdens de verhuisperiode zal op een zaterdagmorgen een ‘boedeldag’ georganiseerd waarin overtollige spullen en/of worden verkocht.

Bibliotheek

De bibliotheek zal tijdens de bouwperiode gehuisvest worden op het adres Tasveld 54 te IJsselmuiden. Daar kan er dan op de normale wijze gebruik van gemaakt worden. Nadere info volgt nog.

Het is van belang dat u regelmatig de site volgt of de kerk-app voor nieuwberichten over de bouw. In OEB wordt het ook geplaatst, maar soms is info eerder noodzakelijk dan de verschijningsdatum van ons kerkblad.

De bouwcommissie

Publicatiedatum 6 juni 2023

Bouwinformatie

U zult nieuwsgierig zijn hoe het er voor staat met de bouwplannen. Op dit moment zijn we druk bezig met de gemeente over de aanpak van de gevel van de huisjes aan de Groenstraat en over de aanpak van de ramen in de kerk. Onze kerk valt onder ‘beschermd stadsgezicht’. De gemeente ziet graag zo weinig mogelijk verandering bij verbouwing. We zijn hierover in overleg, maar hopen nog steeds dat de vergunning op tijd binnenkomt en we in september kunnen beginnen met bouwen. Met de buren is ook intensief contact geweest.

Intussen zijn we met verschillende kerken bezig geweest voor een onderkomen voor de zondagse diensten. De lastigste kwestie is de kerktijd, vooral ’s morgens. We zouden in alle kerken laat beginnen, op zijn vroegst pas om 11.30 uur. En dat vinden we het moeilijkste punt voor de zondagmorgen. Op een uitzondering na: de Bovenkerk. Daar kunnen we de kerktijden van nu handhaven, is kinderoppas mogelijk en na de dienst ’s morgens kan daar in twee groepen zondagsschool gehouden worden. In de winter zullen we echter niet die warmte kunnen bereiken die we normaal hebben: maximaal wordt het 16 graden.

Er zal voor het schoonhouden eenmaal in de week wel een beroep gedaan worden op de schoonmakers die nu de kerkzaal bijhouden.

Wat parkeren betreft: in de binnenstad is dat op zondag kosteloos, langs de Burgwal, langs de IJsselkade en bij diverse parkeerplaatsen. De stichting Bovenkerk nodigt ons uit voor een gemeentemiddag waarbij de hele gemeente welkom is om kennis te maken met de Bovenkerk, met een rondgang en uitleg, eventueel orgelspel en een stichtelijk Woord. U hoort hierover nog meer.

Voor de doordeweekse activiteiten zoals de catechisaties en verenigingen kunnen we terecht in het Hoornbeeckcollege. Voor de bibliotheek zijn ook op zoek naar ruimte: waarschijnlijk ergens bij de fam. Van Dieren. Zodra we meer weten hoort u ervan.

Publicatiedatum maart 2023

Klik op onderstaande tekst om het hele document te kunnen lezen.

Publicatiedatum november 2022

Publicatiedatum juli 2022

Ons eigen bouwblad 3

Publicatiedatum 18 mei 2022

Automatische incasso bouwbijdragen

Een aantal leden heeft aangegeven dat hun bijdrage aan de verbouw van ons kerkgebouw automatisch mag worden geïncasseerd. Hierbij heeft een aantal leden aangegeven dat maandelijks mag worden geïncasseerd, anderen hebben aangegeven liever jaarlijks te willen bijdragen middels een incasso.

Op D.V. 30 mei zal de eerste maandelijkse incasso worden uitgevoerd. In onderstaand incasso overzicht kunt u zien wanneer de overige bijdragen voor 2022 worden geïncasseerd. De jaarlijkse incasso zal jaarlijks op 28 juni plaatsvinden. Onderstaand incassoschema zal op de website van de kerk (onder financiën) worden geplaatst zodat u altijd kunt raadplegen wanneer er geïncasseerd gaat worden.

Incassoschema Verbouw kerk 2022

Maandelijkse incasso:

30 mei, 28 juni, 28 juli, 29 augustus, 28 september, 28 oktober, 28 november en 28 december.

Jaarlijkse incasso:

28 juni.

J.A. van der Spek                                                                                            H.H. Dokter

Penningmeester                                                                                             Administrateur  

Publicatiedatum 28 maart  2022

Onderstaand een overzicht van de huidige financiële situatie rondom de (ver) bouw.

Klik op het plaatje om het het document te kunnen lezen!

Publicatiedatum 17 januari  2022

BOUW

Formulier def toezegging gelden    (klik op de oranje regel FORMULIER DEF TOEZEGGING GELDEN  om het formulier te downloaden.)

Formulieren

‘Ik heb al een formulier ingevuld begin 2021. Moet ik dat dan weer doen?’ Deze vraag blijkt hier en daar te leven. Het antwoord is: ja, graag opnieuw invullen en inleveren. Het eerste formulier was anoniem. Dat hebben we niet. Wij weten dus niet wat u wilt en kunt geven. Het is ook van belang naast een eventuele eenmalige gift te weten wat u wekelijks of maandelijks of per kwartaal of jaarlijks zou kunnen geven voor rente en aflossing van de bouwkosten. Dus graag alsnog invullen. Eventueel kunt u hulp vragen via javanderspek U kunt het eventueel ook inleveren via uw wijkouderling of -diaken.

Activiteitencommissie

In verband met de bouwplannen zijn we op zoek naar (doop)leden die zich willen inzetten om acties te verzinnen en uit te voeren in overleg met de bouwcommissie met als doel gelden te verzamelen voor de bouw. Als u en jij dit een uitdaging vinden en leuk vinden om dat te doen, mail dan uiterlijk 28 januari een berichtje naar bouwcommissie@gergemkampen.nl.

Sjouwers gevraagd

Zoals u weet, zijn we bezig met het realiseren van een goede ventilatie in de kerkzaal. Hiervoor wordt een wtw-installatie (warmteterugwinning) gebouwd, waarvan een flink deel gestationeerd zal worden op de zolderruimte aan de achterkant van het kerkgebouw (achter het orgel). Nu liggen er op die zolder allerlei spullen die moeten worden weggehaald. Dit geldt ook voor de kelder. We willen daarvoor een zaterdagmorgen reserveren, en wel op 19 februari aanstaande. Als u/je uw/ je krachten hiervoor wil geven, graag! U kunt zich opgeven bij de koster door een mail te zenden: koster. Vele handen maken licht werk!

Handige mensen

Hierboven kon u lezen dat er op een van de kerkzolders een installatie wordt gebouwd voor de verwarming en ventilatie. Het is de bedoeling dat daarvoor ook een dakkapel moet worden aangebracht. Een aantal voorbereidende werkzaamheden kunnen we in eigen beheer doen. Daarom vragen we mensen die in de bouw zitten en/of handig zijn op dit gebied zich aan te melden om zodoende zoveel mogelijk werk zelf uit te voeren. Dat bespaart kosten. U/jij kunt u/je aanmelden door een mail te zenden aan bouwcommissie.

Kringloopspullen

Zoals aangegeven zal de zolder en de kelder leeggehaald moeten worden voor het aanbrengen van ventilatie- en verwarmingsapparatuur. Mogelijk staat daar materiaal, dat u interessant vindt om aan te schaffen voor weinig geld. Zo staat er bijvoorbeeld een aantal oude houten stoelen die toentertijd voor onder andere de catechisatie gebruikt werden. Ook staat er bijvoorbeeld een oude (nostalgische) stencilmachine en typemachine. Op de website treft u wat foto’s aan van voorbeelden. Gegadigden kunnen een mail zenden aan de koster. Tegen een mooi prijsje kunt u de eigenaar worden!

Opslagruimte

Er zal een moment komen, dat er tijdelijk materiaal zal moeten worden opgeslagen in verband met de bouw. Daarom zijn we op zoek naar droge opslagruimten waar dat materiaal tijdelijk een aantal maanden kan worden opgeslagen. Als u ruimte beschikbaar hebt, graag een mail zenden naar bouwcommissie.

Roken

Het is al lang zo dat er in de kerkelijke gebouwen niet mag worden gerookt. Het gebeurt nog wel buiten, vooral bij de ingang van De Beukelaar, waar ook een asbak staat. De kerkenraad heeft hierover nagedacht en is tot de conclusie gekomen dat het niet goed is om de betreffende asbak te laten staan, zodat men min of meer wordt uitgenodigd om daar te roken. Het hoeft geen betoog dat roken de gezondheid benadeelt. Ook gaat er een verkeerd signaal uit naar buiten (ook uit opvoedkundig oogpunt) als we het roken daar zouden blijven toestaan. Een instelling kan op grond van de wet het roken rondom het gebouw te verbieden. Daarom heeft de kerkenraad besloten om de betreffende asbak te verwijderen. U zult begrijpen dat het dan niet de bedoeling is dat u daar toch rookt en vervolgens de peuk op de grond of tussen de struiken deponeert. Het zou toch ethisch onverantwoord zijn dat de koster straks daar iedere keer peuken moet verwijderen. We vragen daarom uw en jullie begrip om niet meer te roken rond het kerkgebouw.

 


Publicatiedatum 3 januari  2022

Formulier def toezegging gelden

Financiële toezegging 

De kerkenraad en het deputaatschap dat de gelden verschaft, oordelen dat de uitslag van de stemming zoals vermeld in het vorige nummer, voldoende draagvlak biedt om de laatste stap te zetten om definitief te gaan beginnen met de uitwerking van plan B. En met de laatste stap bedoelen we de definitieve toezegging van de gelden.

Willen en kunnen

Het gaat erom, zoals eerder gezegd, wat u wilt en kunt bijdragen. Over het kunnen bijdragen kunnen we verder niet veel zeggen. Dat weet u het beste. Over het willen bijdragen, lijkt het ons goed u toch een denkrichting mee te geven, voordat u het formulier invult.

Opnieuw een formulier

Allereerst de vraag: waarom nu opnieuw een formulier voor een bijdrage, dat hadden we toch al ingevuld? De eerste peiling was anoniem en vrijblijvend. Daarnaast: toen gold het een eerste peiling, voordat de kerkenraad op grond van die peiling een definitieve keuze gemaakt had voor plan B. Inmiddels staat dus zowel de kerkenraad als de meerderheid van de gemeente achter plan B. Met het gegeven dat we plan B gaan uitvoeren, is dus nu de vraag wat u wilt bijdragen.

Niet opnieuw stemmen

Het is dus goed te realiseren dat er reeds gestemd is om het draagvlak vast te stellen. Nu er het meeste draagvlak is voor plan B, hopen we dat u daar financieel ook in mee wil gaan.

Iets meer

Zoals u zich misschien herinnert zat de uitkomst van de financiële peiling tussen plan A en B in, meer richting plan B. Er zou dus nog wel iets bij moeten komen om plan B volledig te kun-nen uitvoeren. Als uw inkomen het dus toelaat, vragen we of u mogelijk iets meer kunt geven.

Wanneer gaan geven

Het zal nog wel een jaar duren voordat daadwerkelijk met de bouw begonnen wordt. Wel wordt er met de aanpak van de ventilatie al begonnen (zie verderop). En dat is al een flink bedrag. Daarom zou het fijn zijn als we nu al beginnen met het verzamelen van giften. Ook met de periodieke gaven. Hoe meer geld we van tevoren hebben, hoe minder we behoeven te lenen. U kunt de giften overmaken op bankrekeningnummer NL79 RABO 0375 9993 45 t.n.v. de Geref. Gemeente Kampen. Dit rekeningnummer is speciaal voor de bouw geopend.

Vragen

Er is een exemplaar van het formulier bijgevoegd. U kunt meer formulieren voor huisgenoten downloaden vanaf de site. Misschien hebt u vragen over het invullen van het formulier. U kunt zich dan wenden tot dhr. J.A. van der Spek, telefoon 06 248 77 099.

Financiële commissie

Om het geldverkeer te regelen, is er aan de bouwcommissie een financiële commissie toege-voegd, die alles regelt in het geldverkeer rondom de bouw. Leden van de commissie zijn mw. P.H. v.d. Bos, dhr. J. Th. Noorland en dhr. J.A. van der Spek. We zijn blij dat zij bereid zijn dit werk op zich te nemen.

Ventilatie

Wij hebben al eerder verteld dat wij de ventilatie willen en moeten verbeteren, ook op ver-zoeken vanuit de ledenvergadering

Kruis- of warmtewisselaar

Wij hebben er voor gekozen om dat te doen middels een warmteterugwinningssysteem (wtw) met kruis- of warmtewisselaar. Het grootste deel van de warmte uit de afgezogen lucht wordt in de wisselaar overgedragen aan de toegevoerde verse buitenlucht.

Hierdoor wordt 100% verse en voorverwarmde buitenlucht toegevoegd in de kerkzaal.

Hoeveelheid toevoer

Drie jaar geleden zijn de eerste plannen gemaakt. Sinds de corona is de richtlijn voor de hoe-veelheid verse lucht die je voor een gezond klimaat moet aanvoeren toegenomen. Die richtlijn wordt op een gegeven moment een officiële norm. Het advies voor nieuwbouw is 25 m3 per persoon per uur, het liefst 30 m3 en dat laatste getal willen wij aanhouden. Dat is ook het maximum getal dat technisch gezien in ons kerkgebouw realiseerbaar is.

Plaats warmtewisselaar

Die warmtewisselaar is een groot apparaat. We hebben een plek daarvoor gevonden op de kerkzolder achter het orgel, aan de kant van de Groenestraat. Maar dan moet er wel een dak-kapel worden aangebracht. En voor dat laatste gaan we een vergunning aanvragen.

Tijdstip realisatie

Wij hopen dat de eerste fase van de ventilatie gerealiseerd kan worden voor de zomervakan-tie, zodat we alvast veel meer toevoerlucht krijgen dan nu (tijdelijk dus) totdat we gaan ver-bouwen, en we verder gaan met de tweede fase van de nieuwe ventilatie. Maar daarover vertellen we meer in een volgend Bouwblad.

Verdere voortgang van de bouw

In de vorige kerkbode hebben we u al uitgelegd dat de vergroting van de kerkzaal niet tot ge-volg heeft dat er meer plaatsen bijkomen. Er worden namelijk op andere plaatsen ook weer plaatsen weggehaald voor de veiligheid (BHV) en voor de vergroting van het podium.

Achter de schermen wordt al veel werk verzet, zoals u net bijvoorbeeld over de ventilatie hebt kunnen lezen. De architect heeft als gevolg van de uitslag van de stemming opdracht ontvangen om plan B verder uit te werken. Hij is inmiddels gestart met het tekenwerk dat voor de bouwaanvraag nodig is. Begin volgend jaar zal de bouwcommissie contact zoeken met de voorzitters van verenigingen/commissies en omwonenden om ook hun input op het voorlopige tekenwerk te ontvangen voordat het tekenwerk definitief wordt gemaakt. Hoe

dat precies georganiseerd gaat worden, is mede afhankelijk van de coronamaatregelen die dan gelden.


Publicatiedatum 20 december 2021

Het is alweer even geleden dat u iets vernomen hebt over de bouw, behalve over de ventilatie.

Stemming

Zoals u weet heeft de kerkenraad in oktober voorgesteld om plan B (kerk en De Beukelaar) door te ontwikkelen mits de financiën toereikend zijn, mocht dat niet het geval zijn dan gaan we over op een B-min variant.

De uitslag van deze stemming is op de laatstgehouden mansledenvergadering alvast mondeling meegedeeld. Aangezien niet iedereen op die manier geïnformeerd werd, leek het ons goed om de uitslag ook via deze weg aan u mee te delen. Van degenen die gestemd hebben was 71% voor het voorstel van de kerkenraad. In de leeftijdscategorie tot 45 jaar was 76% voor het voorstel van de kerkenraad. Dit vermelden we niet omdat de stem van de ene leeftijdscategorie zwaarder zou wegen dan de andere. Maar er waren mensen ouder dan deze categorie, die aangaven: dan moet ik stemmen voor jongere mensen die dit vervolgens later moeten dragen en dat vind ik moeilijk. U kunt hieraan zien dat relatief zelfs meer jongeren dan ouderen voor het plan zijn.

Financiële toezeggingen

Dit betekent dat we verder gaan met het doorontwikkelen van dit plan. Uiteraard hangt de voortgang daarvan ook af van de uiteindelijke definitieve toezegging van financiële middelen. Om dit inzichtelijk te krijgen is er inmiddels een financiële commissie aangesteld. Bij het volgende kerkblad hopen zij een invulformulier in te voegen, waarop u een en ander kunt invullen. Nu zijn er mogelijk leden, die al in dit kalenderjaar een bedrag zouden willen schenken voor de verbouw in verband met de aftrek van de belasting. Op dit moment kunt u geld overmaken op de rekening voor extra collecten: NL68 RABO 0140 2308 58 t.n.v. Geref. Gemeente Kampen, onder vermelding van ‘Bouwfonds’.

Zitplaatsen

Wij hebben bemerkt dat er langzamerhand wat ruis is ontstaan over de vergroting van de kerkzaal. Sommigen zijn namelijk in de veronderstelling dat het de bedoeling is om het aantal zitplaatsen te vergroten. En gezien het feit dat dit jaar weer een aantal leden is vertrokken, zou dat toch niet nodig hoeven te zijn, zo denkt men. Wij willen alvast enkele dingen daarover opmerken.

Inderdaad is er een aantal leden vertrokken. Echter, er is ook een aantal nieuwe leden bijgekomen. Op een of andere manier ontgaat ons dat vaak. De netto vermindering van het totaal aantal leden in 2021 ligt rond de dertien leden. Maar het ledenaantal aan het eind van dit jaar ligt ongeveer 40 leden en doopleden hoger dan in het jaar 2000.

Daarnaast: u kunt in de brochure lezen dat er een aantal banken of zitplaatsen zal worden weggehaald, op de galerijen en vooraan in de kerk. Dit voor de bedrijfshulpverlening en om de ruimte rond het liturgisch centrum wat te vergroten. Netto zullen er dus nauwelijks zitplaatsen bijkomen.

In het volgende nummer van OEB zal er dus ingegaan worden op de financiële toezeggingen. We hopen u dan de verdere stand van zaken toe te lichten, waaronder ook de aanpak van de ventilatie.

De bouwcommissie

Publicatiedatum: 6 oktober 2021

“Vragen beantwoording (ver)bouw”

Beste gemeenteleden,

Er zijn veel vragen gesteld na ar aanleiding van de brochure en het filmpje over de aanpak van de verbouwplannen. De manier waarop leden positief, constructief en betrokken hebben mee willen denken in wat is aangedragen in de brochure, heeft ons aangenaam verrast. We willen u ook bedanken voor de schriftelijke en mondelinge waardering die door velen is uitgesproken voor het werk dat is verzet.

In dit bericht proberen we de gestelde vragen te beantwoorden. Omdat een aantal vragen op hetzelfde vlak lagen, hebben we een aantal antwoorden gerubriceerd. We hopen dat we alle vragen hebben beantwoord. Mocht het zo zijn dat u na het lezen van dit bericht moest constateren dat uw vraag of vragen niet of niet volledig behandeld zijn, schroom niet om dit te berichten naar bouwcommissie@gergemkampen.nl. Dan zullen we proberen alsnog uw vraag te behandelen.

Naast de vragen zijn er ook verschillende tips of ideeën aangedragen. Soms gelden die wanneer er geen totale aanpak zal plaatsvinden en soms wel. Neem bijvoorbeeld de ventilatie in de huidige consistorie (die ongeveer 20 jaar geleden werd gerenoveerd). Die ventilatie is zonder verbouw van de hele Beukelaar ook aan te pakken. Maar je kunt niet stellen: voor de verbetering van de ventilatie in de consistorie behoeft niet de hele Beukelaar verbouwd te worden. Uiteraard is dat niet de reden om de Beukelaar te verbouwen. Maar het gaat om een totaal aantal zaken die je dan in een keer aanpakt en oplost. We zullen de tips en ideeën die ons nuttig lijken meenemen in het verdere traject. Daar zullen we nu dus niet verder op ingaan.

Bouwen in coronatijd

Verschillenden leden vroegen zich af of het niet beter was om te wachten met de hele aanpak. Eerst afwachten hoe het kerkbezoek er gaat uitzien als de beperkingen vanwege het coronavirus hopelijk weer worden opgeheven. We begrijpen die vraag en hebben dit onszelf ook afgevraagd.

 • We hebben echter gelukkig kunnen constateren, dat het kerkbezoek niet lijkt afgenomen te zijn. Op dit moment hebben zich ruim 975 mensen opgegeven via het aanmeldsysteem om een kerkdienst bij te wonen. Daarnaast durft een aantal kerkbezoek nog niet aan wegens persoonlijke omstandigheden. We denken dus en hopen dat het zal meevallen wat afhakers betreft als gevolg van de coronacrisis.

 • Daarnaast is het juist van belang het klimaat nu aan te pakken, zodat het virus binnen de kerkmuren minder kans krijgt om te besmetten. Daar kun je eigenlijk niet mee wachten.

Noodzaak en vorm van de uitbreiding links en rechts van de kerkzaal

Verschillende leden hebben vragen gesteld over de noodzaak en vormgeving van de uitbreiding van de kerkzaal.

 • Wat de noodzaak betreft het volgende. In het algemeen: wens en noodzaak kan dicht bij elkaar liggen. Daartussen is niet altijd een scherpe scheiding te trekken. Is het een noodzaak iedere zondag in een eigen kerkgebouw te zitten? Je kunt ook een ruimte huren waar je elke zondag een kerkzaal van maakt. Maar is dat wenselijk? En wat voor de ene persoon een wens is, is voor de andere een noodzaak. Nu er dus sowieso meer dan een miljoen moet worden uitgegeven aan wat noodzakelijk is, is een plan van eisen (zoals dat wordt genoemd – daar zitten uiteraard altijd ook elementen in die meer wens dan eis zijn) opgesteld. Als je het toch moet gaan aanpakken, dan maar goed.

 • De kerkenraad voelt zich verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens het gebruik van de gebouwen. Ook vanuit de BHV-commissie werd daarvoor aandacht gevraagd en advies gegeven. Zouden we nu nieuwbouw plegen, dan zou het er anders uitzien met het oog op veiligheid en het BHV-aspect. Het lijkt ons geen goede zaak om uit te gaan van een verworven recht (met minder doen dan wat nu als noodzakelijk geldt bij nieuwbouw), omdat het een ouder kerkgebouw is, terwijl er de mogelijkheid is om meer te gaan voldoen aan de nieuwe eisen. Daarom zien we ons toch genoodzaakt een aantal banken weg te nemen. Echter, de kerkenraad durft het niet aan, om met een verminderd aantal plaatsen (ook omdat we het liturgisch centrum willen vergroten – tips hiervoor worden meegenomen – en de stoelen daarom worden weggehaald) verder te gaan, ook al is het aantal leden na stijging in voorgaande jaren weer wat teruggelopen. Een proef met het weghalen van de stoelen en het sluiten van de banken die dan weggehaald zouden worden, wees uit dat we zondags vaak krap zaten, laat staan bij bijzondere diensten wanneer er kinderen gedoopt worden. De kerk is trouwens gebouwd in een tijd dat het aantal leden lager was dan nu.

Al ligt het ene aspect wat dichter bij wens dan bij noodzaak, de bouwcommissie heeft zich in ieder geval wel gewacht voor overbodige luxe.

Mochten er niet voldoende middelen komen voor de totale aanpak, dan zullen we ons moeten richten op duurzame (in zover dat dan mogelijk is) renovatie.

Bij de aanpak van de kerkzaal zullen we proberen het huidige karakter te behouden. Tegelijk geldt ook hiervoor: wat de een mooi vindt, vindt de ander juist niet mooi.

 • Daarnaast is het ook zo, dat de bouwkundige raming van de kosten voor de uitbouw relatief een klein bedrag vormt op het totaal: ongeveer € 247.000,00. Te krap uitbouwen zou relatief juist weer wel duurder worden per zitplaats. Dan kun je het beter goed doen.

 • Wat de vormgeving betreft het volgende. Bij aanbouw van bestaande gebouwen zijn er altijd twee mogelijkheden. Je kunt proberen in exact dezelfde stijl een gebouw uit te breiden. Een andere keuze is om juist te laten zien dat het een uitbreiding betreft van later datum. Dat kun je ‘niet respectvol omgaan met de historie’ noemen, terwijl een ander dat juist wel vindt, omdat je een scheiding aanbrengt. Namens de burgerlijke gemeente Kampen ging de welstandscommissie voor de tweede optie. Vandaar de gebogen wand met een alternatieve materialisatie (geen metselwerk) en glazen puien ter plaatse van de overgang van oud naar nieuw. Om toch tegelijk in dezelfde kleurtoon van het hele gebouw te blijven, is gekozen voor een muur die is bekleed met cortenstaal. Tegelijk geldt hiervoor wat altijd geldt in dit soort zaken: wat de een juist mooi en gepast vindt, vindt een ander lelijk. Hopelijk hebt u er begrip voor dat we niet een aantal opties kunnen voorleggen ter keuze, die allemaal alsnog ter goedkeuring aan van de welstandscommissie moeten worden voorgelegd. Dat is ondoenlijk en brengt hoge tekenkosten met zich mee. Dat geldt overigens ook voor meer zaken. Je kunt niet vele opties ter stemming gaan voorleggen.

 • Al naar gelang het hele plan doorgaat of alleen de aanpak van de kerkzaal, zal bekeken worden of de aanbouwen ook doordeweeks kunnen functioneren als aparte zalen.

 • De welstandscommissie hechtte er ook aan om de symmetrie intact te laten. Dat betekende dat we niet aan een kant met meer volume kunnen uitbreiden. Dan breek je echt met de hoofdvorm (kruiskerk) die nu intact blijft.

 • Het pad naar de Beukelaar wordt door de uitbouw versmald, maar de toegang voor de hulpdiensten blijft voldoende.

 • Wat betreft de berekeningen: er is uitgegaan van 514 voordeuren. Doen een aantal voordeuren niet mee, dan wordt het gemiddelde bedrag voor de andere voordeuren natuurlijk hoger. Het kan zijn dat de financiering rondkomt met bijvoorbeeld ruim 400 voordeuren. Dat zal allemaal nog moeten blijken. Het aantal (doop)leden was tijdens het gereedmaken van de brochure ongeveer 1545.

In het antwoordformulier stond een foutje. Er stond: “Voor de financiering van optie a hebben we per zondag per voordeur extra nodig een bedrag van € 3,74 (per jaar € 221,00).” Dat moet zijn: Voor de financiering van optie a hebben we per zondag per voordeur extra nodig een bedrag van € 3,74 (per jaar € 194,48).

Zowel bij optie a als bij b is het een bedrag dat extra gegeven moet worden naast wat moet gegeven worden voor de normale exploitatie zonder kerkbouw.

Op pag. 26 en 27 staan ook gegevens. Op pag. 26 en 27 staan ook gegevens. U moet er wel rekening mee houden dat op pag. 26 er een berekening per lid (zonder dooplid) staat: plan a = € 2,16 per lid, en plan b € 4,32 per lid.

Kerkzaal en plaatsen voor mensen met een beperking

Er zijn vragen gesteld over de kerkgang door (doop)leden met een beperking, bijvoorbeeld die aangewezen zijn op een rolstoel. De bouwcommissie zal er in het plan terdege rekening mee houden dat deze doelgroep de kerkdiensten goed kunnen volgen, bijvoorbeeld door het inkorten van banken hier en daar zodat er een rolstoel naast de banken kan staan zonder in het gangpad te staan. Met name de schuin geplaatste banken aan de linker- en rechterzijde van de kerkzaal lenen zich hier uitstekend voor.

Glas en lood

Waar mogelijk zal ook met het updaten van de kerkzaal zoveel als mogelijk het behoud van authentieke aspecten zoals de glas-in-lood ramen de aandacht hebben.

Financiën

Er zijn verschillende vragen gesteld over het financieren van het geheel. Door middel van onze presentatie kon u een beeld krijgen van wat de aanpak van de kerkzaal en de Beukelaar zo ongeveer zou gaan kosten

Wat de lengte van de lening betreft: de lening van het deputaatschap Kerkbouw van € 330.000,00 moet in 15 jaar worden terugbetaald; die van het Grootboek van bijna 3 miljoen euro in 33 jaar. We gaan er dus vanuit dat het gaat om een lening van 30 jaar. Wel zal het jaarlijkse bedrag enigermate zakken, omdat het rentbedrag ook zal zakken vanwege aflossing. En hoe sneller we aflossen (door allerlei acties bijvoorbeeld), hoe eerder de bijdragen kunnen worden afgebouwd.

Er zijn bedragen genoemd zowel per voordeur als per (doop)lid. Iemand kan zelf bepalen op welke wijze hij wil bijdragen, maar het geeft wel enig inzicht om beiden te laten zien.

We hebben al aangegeven dat nieuwbouw van een kerk voor een gemeente met 1500 (doop)leden richting 8 miljoen gaat volgens de huidige normen. Je kunt stellen dat wat betreft het bijna geheel nieuw optrekken van de Beukelaar (zeg maar de helft van het kerkgebouw) er dus min of meer sprake is van nieuwbouw (dat zou dan eigenlijk 4 miljoen zijn) en de grote update van de kerkzaal zelf komt daar nog bij. Relatief gezien valt het gehele bedrag dan nog mee.

Op het antwoordformulier wordt de bijdrage gevraagd voor alleen de aanpak van de kerkzaal (a) of de bijdrage voor de aanpak van zowel de kerkzaal als de Beukelaar (b). Dus keuze b is inclusief a. De bedragen zijn bovenop het bedrag dat voor de gewone exploitatie altijd al gegeven moet worden.

Leden die een lening willen verstrekken, kunnen zelf aangeven wat er met het (nog) uitstaande geld gebeuren moet in geval men komt te overlijden.

Zoals in de jaarbalans staat aangegeven, is er voor het bouwfonds ongeveer € 130.000,00 gespaard. Voor het onderhoudsfonds staat een bedrag van ongeveer € 300.000,00. Er is dus wel gespaard (in totaal € 430.000,00) voor een en ander in de achterliggende tijd. Het lijkt de bouwcommissie terecht dat uit deze spaarpotten in totaal € 300.000,00 wordt beschikbaar gesteld voor de verbouw plannen. Daarmee is rekening gehouden in de berekeningen. Het lijkt de bouwcommissie terecht dat de resterende € 130.000,00 in het onderhoudsfonds blijft, namelijk ook na eventuele uitvoering van de bouwplannen zal er onderhoud noodzakelijk blijven.

In de meerjarenberekeningen voor het onderhoud is ook altijd aandacht geweest voor het (groot) onderhoud van het orgel.

Wat betreft het bedrag van ongeveer € 600.000,00 dat we hebben uitstaan bij het Grootboek: daarvan is de helft ooit geschonken en nadrukkelijk geoormerkt voor het gebouw van de Evangeliesatiepost in Leeuwarden dat ons eigendom is. De andere helft is dus het bedrag van ons onderhoudsfonds.

Kosten voor tijdelijke huisvesting zijn nog niet meegenomen in de getallen (kerken vragen meestal niet de hoofdprijs daarvoor; we schatten in dat dit zo’n € 20.000,00 kan gaan kosten). Wel is er een post van € 200.000,00 voor onvoorziene uitgaven (meer- en minderwerk) opgenomen. Het bedrag van de totale aanpak is op basis van wat de architect heeft berekend. De getallen worden helderder wanneer aannemers gaan inschrijven.

De bouwcommissie heeft bij het presenten van de kosten het prijspeil 2021 gehanteerd, aangezien die informatie beschikbaar is en zij niet exact weet hoe de bouwprijs zich ontwikkelt richting eventuele uitvoering van de plannen in 2023.

Opbouw gemeente met leeftijden

Wat de opbouw van de gemeente betreft, ziet u in bijgaande staatjes hoe dat eruitziet. In ieder geval is het niet zo dat onze gemeente relatief meer ouderen of juist meer jongeren heeft. Onze gemeente is wat dit betreft een doorsnee gemeente.

Wat betreft de lasten die we zouden hebben als de totale bouwplannen zouden doorgaan het volgende. We hebben de bedragen vergeleken met andere gemeenten die hebben gebouwd of verbouwd. Wat draaglast betreft per (doop)lid of voordeur zitten we dan in het midden.

Uiteraard is een voorspelling van de ontwikkeling van het ledenaantal moeilijk. Kampen is wel een gunstige stad voor het reformatorisch volksdeel wat betreft verschillende onderwijsvoorzieningen en openbaar vervoer.

Klimaatbeheersing

Er zijn verschillende vragen gesteld over de aanpassing van het klimaat. In de pers kom je verschillende geluiden tegen over ionisatie, waardoor een virus geneutraliseerd zou kunnen worden. We hebben in ieder geval voor het koelen en verwarmen bij meer dan tien kerken navraag gedaan hoe hun ervaringen zijn. We zullen dat ook doen als het gaat over ionisatie, zodat we goed weten hoe we een en ander aanpakken en we laten ons ook voorlichten door diverse deskundigen hierin. Ook ideeën wat betreft het plaatsen van zonnepanelen of andere technische hulpmiddelen moeten nog uitgewerkt worden. Het dak van de kerk lijkt niet een goede plaats daarvoor, maar er zijn bijvoorbeeld mogelijkheden op het dak van de Beukelaar.

Voor een goede klimaatbeheersing is het noodzakelijk vloerverwarming en -koeling aan te brengen in een nieuwe betonnen vloer. Dit naast de andere voordelen die een betonnen vloer biedt (denk aan schoonmaak en akoestiek). Uiteraard zal de zwaarte van deze vloer worden berekend en zal gekeken worden wat ervoor nodig is om die vloer te kunnen dragen.

Als we zoveel als mogelijk is voor een groot deel energieneutraal kunnen verwarmen en koelen, zullen we in het gebruik daarmee geld binnen houden. Echter, de installaties vereisen ook onderhoud. Dus het is de vraag wat uiteindelijk het nettoresultaat zal worden. Het voornaamste is dat we hiermee als kerk ook rentmeester willen zijn van de schepping, dus ‘groen’ waar het kan.

Ruimte en meer zalen

Zijn de ruimten wel nodig gezien het feit dat de gemeente in aantal de laatste tien jaren gezakt is?

 • Allereerst is het de vraag of uiteindelijk door de (ver)bouw het aantal zalen echt zal toenemen. Er is ook nog ruimte nodig voor het archief van de gemeente en van de classis. Daarnaast is voor installaties ruimte nodig. Kortom: de hoeveelheid bouwvolume zal nodig blijven, al kan het zijn dat de indeling (bijvoorbeeld de plaats van de lift) uiteindelijk nog anders wordt.

 • Het zou fijn zijn als er op de verdieping toch genoeg ruimte zal overblijven om de catechisaties te kunnen blijven geven wanneer er bijvoorbeeld een condoleanceavond zal zijn. Als alle catechisaties bijvoorbeeld op maandagavond gegeven kunnen worden, is er meer gelegenheid om ook op dinsdag bepaalde activiteiten te laten plaatsvinden. De kerkenraad hecht er aan om in kleine groepen de lessen te geven.

 • Het is niet zo, dat het niet meer houden van recepties de Beukelaar en de zalen op zich overbodig zou maken. Ook al zouden er nooit recepties zijn gehouden, dan nog was de Beukelaarzaal een ruimte die zeker zijn nut had voor eigen kerkelijke activiteiten zoals vergaderingen, bijeenkomsten waarvoor de kerkzaal te groot zou zijn en voor begrafenissen. In het plan van eisen staat in ieder geval niets over faciliteiten om verhuur voor recepties mogelijk te maken. Daar zijn we niet vanuit gegaan.

Kerkklok

In het verleden zijn er al vaak vragen gesteld om een kerkklok te realiseren aan de voorgevel.

 • Allereerst dit: de ruimte die er is, is meer ornamenteel dan functioneel, nooit bedoeld voor een echte kerkklok. Zou je toch een klok willen realiseren, dan moeten er wel technische en constructieve ingrepen gedaan worden.

 • Daarnaast: nu al horen omwonenden de kerkzang. Men begrijpt dat dat niet anders kan, maar men hoopt dat door de uitbouw links en rechts het geluid niet zal toenemen. Ga je nu op zondagmorgen een kerkklok luiden, dan vraagt men zich af waarom dat nu moet, nadat er in die 70 jaar nooit een klok heeft geluid. Functionaliteit is dus niet aanwezig. Zeker in deze tijd, heeft het eerder een polariserend effect, waarom we denken dat je dit niet moet willen.

Lokalen voor het onderwijs

Het lijkt de bouwcommissie niet wijs om ruimten te creëren voor lokalen om basisonderwijs te geven als het christelijk onderwijs als gevolg van het verdwijnen van de vrijheid van onderwijs daaraan behoefte zou hebben. Sowieso is die ruimte niet te realiseren binnen het huidige bouwoppervlak. Uiteraard is het niet te hopen dat de bestaande vrijheid verder wordt aangetast, maar dan zal een oplossing op een andere manier gezocht moeten worden.

Ruime ontmoetingshal

Een ruime ontmoetingshal zie je terugkomen in elk nieuw kerkgebouw. Blijkbaar heeft dit een functie en wij voelen ook vaak het gemis daaraan. Neem bijvoorbeeld de koffiepauze tijdens een manslidmatenvergadering. De huidige hal in de Beukelaar is verre van toereikend. Je kunt niet stellen: een ruime hal hoort nu eenmaal niet in ons gedateerd kerkgebouw. Met dat motief zou ook nooit de Beukelaar gebouwd zijn geworden met bijvoorbeeld extra toiletten. Als de gelegenheid er is om een ruime ontmoetingshal te realiseren naast de kerkzaal, heeft dit absoluut een meerwaarde. Ook voor de logistiek tijdens bepaalde vergaderingen.

Huisjes

Sommigen vonden het jammer dat de huisjes zullen verdwijnen als woonmogelijkheid, zowel uit financieel als uit sociaal oogpunt. Als de mogelijkheid er is om zoiets te bezitten als kerk, kan het handig zijn. Maar het is niet de opdracht van de kerk woonruimtes te hebben en te verhuren. De kerk is geen vastgoedbeheerder. En als de ruimte van woningen goed gebruikt kan worden voor kerkelijke activiteiten, moet het ook daarvoor gebruikt worden.

Compleet nieuwe optrek Beukelaar

De gemeentelijke overheid c.q. de welstandscommissie wilde niet dat er iets zou gebeuren aan de gevels van de gebouwen aan de Groenestraat. Vandaar dat het ons beter leek de grote Beukelaarzaal te behouden zoals die nu is en die alleen te updaten.

Plein

Zoals aangegeven, wordt de inrichting van het plein nog nader bekeken. De huidige kelder wordt en zal worden gebruikt als ruimte voor installaties. Er is nagedacht over het maken van een fietsenkelder. Vooralsnog hebben we dat idee geparkeerd. Er zijn ook nadelen daaraan verbonden, zoals het “uit de kelder klimmen” met de fiets; dat kan voor mensen een zware klus zijn en ook traag verlopen. En als gevolg daarvan worden er misschien alsnog overal fietsen bovengronds geparkeerd. Er kunnen bij het graven ook archeologische obstakels in de weg liggen.

Bibliotheek

De bibliotheek voorziet in een duidelijke behoefte, waardoor het alleszins gerechtvaardigd is faciliteiten te creëren voor de uitvoering van de betreffende werkzaamheden.

De Haven

Het gebruik van de Haven voor ons eigen kerkelijk leven zoals verenigingen kan in sommige omstandigheden wel eens gebeuren, maar beperkt. De ruimte daar leent zich minder voor permanente activiteiten dan de doeleinden waarvoor De Haven is gerealiseerd.

Tot slot

Nogmaals dank voor uw betrokkenheid die bleek uit het stellen van diverse vragen. We hopen de vragen tot tevredenheid te hebben beantwoord

De bouwcommissie