Gepubliceerd: 18 december.       Gewijzigd: 24 december / doelgroep + aanmelden.

Gemeente,

De situatie is weer even ernstig als tijdens de eerste besmettingsgolf van het coronavirus. Ziekenhuizen dreigen weer vol te lopen en reguliere zorg wordt opgeschort.

De roepstem
Allereerst willen we opnieuw wijzen op de ernst van het gebeuren. Bijna tien maanden lang wordt de hele wereld aan banden gelegd door een kleine ziekteverwekker, met het oog niet waar te nemen, waaraan velen inmiddels zijn overleden, ook onder ons. “En het geschiede in die dagen (2020-2021!), dat de gehele wereld geraakt werd door …..” Dat we blijvend de roepstem zullen ervaren van God in dit alles, en Zijn naderende voetstappen zullen opmerken: de Bruidegom komt. En is Hij dan onze Rechter of Redder? Laten we onze wegen onderzoeken en doorzoeken (of we ons bevinden op de smalle weg naar de hemel of dat we nog op de brede weg zijn), en laat ons wederkeren tot den HEERE (Klaagl 3 : 40). De Heere gedenke allen die rouwen om hen die hen ontvallen zijn vanwege deze of andere ziekten.

Aantal kerkgangers
U heeft in de pers een en ander kunnen volgen over de nieuwe maatregelen, de lock-down en welk advies de overheid en het overleg van kerken (CIO) daarin heeft gegeven. Als kerkenraad hebben we ons bezonnen op de vraag: hoe nu verder met de kerkdiensten? We zijn tot het besluit gekomen het advies op te volgen, namelijk af te schalen naar 30 bezoekers, exclusief kinderen tot en met 12 jaar. Echter, het is wel voor een specifieke doelgroep. Welke groep, dat leest u onder het voorlaatste kopje van dit bericht.

Overwegingen
De volgende overwegingen lagen aan dit besluit ten grondslag.
Het is niet zozeer het besmettingsgevaar, want via kerkdiensten is de besmettingsfactor relatief te verwaarlozen. En 30 in een kerk met 200 zitplaatsen is niet te vergelijken met 30 waar 1000 zitplaatsen zijn. Echter, gezien de nood in de zorg is ieder besmet persoon in een ziekenhuis als gevolg van het bezoeken van een kerkdienst (al zou het er maar één zijn) er een teveel. We moeten onze verantwoordelijkheid hierin nemen en als gehele samenleving inclusief de kerken deze last dragen.

Uitzonderingen
Voor de oudjaarsdienst hadden we al in een eerder stadium familiebetrekkingen uitgenodigd die een geliefde hebben verloren in het achterliggende jaar. Voor rouwdiensten geeft de overheid een maximum van 100 aan, gezien de emotionele kant hierbij. In het verlengde hiervan zijn we tot dit besluit gekomen.
Tijdens doopdiensten worden alleen familieleden en kennissen verwacht tot het genoemde maximum. Dit geldt ook voor de belijdenisdiensten in de morgen van 10 januari. Voor het kinderkerstfeest worden alleen de kinderen van de zondagschool verwacht met één van de ouders.

Tolk gebarentaal
De tolk gebarentaal zal ook blijven functioneren, omdat meerdere slechthorenden vanuit het land deze mogelijkheid om de kerkdienst volgen enorm waarderen. Voor het aantal personen dat fysiek in de kerk zal plaats nemen wordt dit afgestemd met de coördinator van de tolken.

Kerkenraadsleden
Het aantal kerkenraadsleden wordt gehalveerd: normaal gesproken vier ouderlingen en twee diakenen, nu in de regel twee ouderlingen en een diaken. Zij zullen in de ouderlingenbanken zitten in verband met het zingen.

Hoe lang
Deze maatregel geldt vooralsnog tot 19 januari. Aansluitend na de mededelingen vanuit de overheid (12 januari) zullen wij ons als kerkenraad opnieuw beraden. Als de situatie dan gewijzigd is/wordt, hoort u dat zo spoedig mogelijk.

Doelgroep
Voor de diensten op de eerstvolgende zondagen inclusief de nieuwjaarsdienst hebben we de doelgroep verbreed. Alleenstaanden en gezinnen waarvan ook kinderen tot 13 jaar deel uitmaken kunnen zich via deze website aanmelden. Verdere informatie over het aanmelden en of u weet of u daadwerkelijk kunt komen treft u aan door verder naar de website te gaan.

Honoreren aanvragen
U begrijpt wel, dat we weliswaar alle aanvragen proberen te verwerken, maar in de praktijk kan het zijn dat u in de aangegeven periode tot 19 januari u toch niet aan de beurt bent gekomen, omdat er te veel aanvragen zijn binnengekomen.

Gedragsregels
Uiteraard blijven de regels bij binnenkomst en verlaten van het kerkgebouw hetzelfde. We willen nogmaals op het volgende wijzen. Men mag niet met meer dan twee personen (uitgezonderd kinderen) bij elkaar zijn buiten. Hoezeer we ook begrijpen dat u graag nog die of gene zou willen spreken: het mag niet. Dus graag na het verlaten van het kerkgebouw direct naar huis.

Tot slot
Gemeente, laten we bidden of er weer een tijd mag komen dat we als gehele gemeente weer fysiek naar de kerk kunnen gaan onder de bediening van Woord en sacramenten. Verlangt u daar ook naar? Het is een wenk van Zijn alvermogen! “Kyrie eleison!” Dat is in sommige liturgieën een smeekgebed aan het begin van een eredienst. “Heere, ontferm U!”

De kerkenraad