Datum13-06-2021
Aanvang15:30
Voorgangerds. D. W. Tuinier
OmschrijvingReguliere dienst

De extra collecte is vandaag bestemd voor de Theologische school

HC 32
Ps. 72 : 9
Ps. 71 : 14

Hand. 9 : 31 – 43

Ps. 71 : 17, 18
Ps. 92 : 7, tussenzang
Ps. 143 : 10, slotzang

Vraag 86:
Aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste onzerzijds, alleen uit genade, door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Antwoord: Daarom, dat Christus, nadat Hij ons met Zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door Zijn Heilige Geest tot Zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor Zijn weldaden bewijzen, en Hij door ons geprezen worde. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij, en dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden.

Vraag 87: Kunnen dan die niet zalig worden, die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende, zich tot God niet bekeren?
Antwoord: In generlei wijze; want de Schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, geldgierige, dronkaard, lasteraar, noch rover, noch dergelijke, het rijk Gods beërven zal.

Tekst: Handelingen 9 vers 36
En te Joppe was een zekere discipelin met name Tabitha, hetwelk overgezet zijnde, is gezegd Dorcas. Deze was vol van goede werken en aalmoezen, die zij deed…

Goede werken in het leven van Tabitha

  1. de Bron van haar goede werken
  2. de zegen van haar goede werken
Terug