Gedragsregels en Intentieverklaring

Deze gedragsregels zijn onderdeel van het preventiebeleid van de Gereformeerde Gemeente Kampen ter voorkoming van seksueel (maar ook ander) grensoverschrijdend gedrag.   

Iedereen in onze kerkelijke gemeente, en vooral die in onze gemeente een taak hebben als leidinggevende van één of meerdere verenigingen en/of kerkenraadslid zijn, houden zich aan de omgangsregels die hieronder zijn opgeschreven.   

Het uitgangspunt voor de omgangsregels is wat God van ons eist, zoals verwoord in Mattheüs 22 vers 37 t/m 39: “En Jezus zeide tot hem: Gij zult liefhebben den Heere, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf”.  

Als gemeente vinden wij dat iedereen, jong en oud, zich veilig moet voelen in onze gemeente en in ons kerkgebouw. Wij vinden alles wat deze veiligheid in de weg staat ontoelaatbaar, zoals: alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten. Iedereen moet met respect worden behandeld, zowel binnen als buiten de kerk.  

Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er teveel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.  

 ————————————————————————————————————————– 

 Omgangsregels 

  

 1. Ik behandel de ander zoals ik zelf graag behandeld wil worden. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij of zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee in onze kerkelijke gemeente.  
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.  
 3. Ik val de ander niet lastig, ik berokken de ander geen schade.  
 4. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.  
 5. Ik vloek en scheld niet.  
 6. Ik werk niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. Ik praat niet over de ander, maar met de ander.  
 7. Ik gebruik geen geweld en bedreig een ander niet.  
 8. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.  
 9. Ik geef de ander geen ongewenste, seksueel getinte aandacht.  
 10. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijke leven of uiterlijk.  
 11. Ik geef zelf duidelijk mijn grenzen aan. Als iemand mij hindert of lastig valt, dan vraag ik hem of haar hiermee te stoppen. Als dit niet lukt vraag ik een ander om hulp.  
 12. Ik voel me verantwoordelijk voor de ander. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt op aan. Zo nodig meld ik dit bij de leiding of mijn wijkouderling.  

 

Intentieverklaring  

De heer / mevrouw___________________________________________________  

belooft zich te houden aan de hierboven gestelde omgangsregels en zal meewerken aan de aanvraag van een Verklaring Omtrent goed Gedrag (VOG), zie hierna.   

 

Datum: ___________________ Handtekening: ______________________________  

 

Verklaring Omtrent het Gedrag  

Om in onze gemeente een taak te mogen uitvoeren als leidinggevende of ambtsdrager moet er een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) worden overlegd. Deze VOG wordt aangevraagd bij de dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.  

De procedure hiervoor is als volgt: 

 1. Nadat de ondertekende gedragsregels door de scriba zijn ontvangen, ontvang je binnen korte tijd een e-mail van Justis.  
 2. Deze e-mail bevat een link waarmee een gratis VOG kan worden aangevraagd, deze is vijf jaar geldig.  
 3. Na de gedane aanvraag wordt de VOG meestal na een enkele week naar het opgegeven huisadres gestuurd.  
 4. De originele VOG moet worden afgegeven aan de scriba van de kerkenraad.  

Klik op onderstaande regel “Gedragsregels Gereformeerde Gemeente Kampen” om bovenstaande gedragsregels te downloaden en te ondertekenen.

Gedragsregels Gereformeerde Gemeente Kampen